خطوط عکس العمل


یک هفته بعد از عمل و بلافاصله بعد از باز کردن آتل

ارتباطات سازمانی

تعریف ارتباطات سازمانی نیازمند تعریف ” سازمان و ارتباطات” است. سازمان با مجموعه ای اجتماعی ( از گروه و یا مردم ) سر و کار دارد که در آن، فعالیت ها به منظور تحقق اهداف اعم از فردی و جمعی هماهنگ می شود (میلر و کاترین، 1386)

تعریف ارتباطات: به فرآیند تبادل اطلاعات و انتقال معانی به گونه ای که گیرنده همان را دریافت کند ارتباطات گفته می شود به تعبیر دیگر ارتباط همان انتقال معانی و مفهم مورد نظر، از فرستنده به گیرنده است. ارتباطات، انتقال و تبادل اطلاعات معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد در سازمان با واسطه و یا بلاواسطه.

عناصر موجود در ارتباطات:

 • فرستنده: کسی که مقصود یا مفهوم ذهنی پیام خود را برای گیرنده ارسال می کند
 • رمز پیام: پیا از شکل یک مفهوم و فکر به علائم قابل ارسال تبدیل می شود
 • پیام: حاوی خبر، نکته یا موضوعی است که باید به گیرنده منتقل شود.
 • مجاری پیام: وسیله و طریقه انتقال پیام را مجاری پیام گویند.
 • دریافت کننده پیام: دریافت کننده پیام شخصی است که پیام فرستنده را درک می کند اگر پیام به دریافت کننده نرسد ارتباط واقع نمی شود.
 • کشف رمز پیام: فرآیندی است که دریافت کننده بر اساس آن پیام را به اطلاعات مورد نظر فرستنده تفسیر می نماید. تفسیر فرد از سمبل ها انتظارات و مقاصد دو طرف از پیام است.
 • اختلال یا پارازیت: هر گونه مانعی که باعث عدم ارسال پیام یا عدم درک پیام شود، خطوط عکس العمل اختلال گفته می شود. این موانع می تواند فنی، تجهیزاتی و ادراکی باشد
 • بازخورد: پاسخ گیرنده به منبع پیام را بازخورد میگویند

انواع ارتباط از نظر ارائه بازخورد:

 • ارتباطات یک طرفه: اگر عکس العمل گیرنده نسبت به پیام ابراز نشود آن را ارتباط یک جانبه گویند.
 • ارتباطات دو طرفه: چنانچه محیط استقرار به گونه ای باشد که گیرنده عکس العمل ها و نظرهای خود را درباره محتوای پیام به اطلاع فرستنده برساند به این نوع ارتباط دو جانبه گویند.

ارتباط یک طرفه سریع تر است و دقت کمتری دارد، بازخورد ندارد، فرستنده می تواند پیچیده تر عمل کند و اشتباهات خود را مخفی کند و برای مواردی مناسب است که برنامه ریزی شده و تکراری است. ارتباط دو طرفه، کندتر است، دقت بیشتری دارد، بازخورد دارد، امکان اصلاح دیدگاه و نظریات، در تعامل متقابل وجود دارد. برای امور برنامه ریزی نشده و پیچیده و مواردی مناسب است که غیرتکراری است و عموما در سطوح عالی سازمان کاربرد بیشتری دارد

بازخورد، فرستنده را قادر می سازد که تاثیر پیام خود را بلافاصله ارزیابی کند. بازخورد مثبت فرستنده پیام را تقویت می کند تا به کار خود ادامه دهد. بازخورد منفی بررسی فرآیند انتقال توسط فرستنده پیام و اصلاح اشتباهات اجزای الگو در فعالیت های آموزشی معلم می تواند با توجه به بازخورد فراگیران، شرایط و عوامل موثر ارتباط، نوع، کیفیت سودمندی تفهیم و تفاهم را بیشتر کند در نتیجه سطح و میزان یادگیری را افزایش دهد.

انواع الگوهای ارتباطی از نظر مسیر انتقال پیام:

عناصر پیچیدگی رسمیت و تمرکز ارتباطات سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد:

الف) ارتباط عمودی: ارتباط عمودی شامل ارتباطات زا بالا به پایین و از پایین به بالا است.

 • ارتباطات از بالا به پایین: ارتباطات متمایل به پایین از مدیریت سطح بالا شروع و از طریق سطوح مدیریت به کارگران خط تولید و کارکنان منتهی می شود. هدف از این نوع ارتباط، راهنمایی، آگاه کردن، هدایت و شکل دادن و ارزیابی زیردستان است.
 • ارتباطات پایین به بالا: ارتباطات متمایل به بالا، عرضه اطلاعات به بالاترین سطح در سطوح پایین سازمان مطرح می نماید. این نوع ارتباط شامل گزارش پیشرفت، پیشنهادات، توضیحات، تقاضا برای کمک و تصمیم گیری است.

ب) ارتباطات افقی: این نوع ارتباط معمولا به صورت الگوهای جریان کار در یک سازمان بین اعضای گروه کاری، اعضای بخش های مختلف برقرار است که از نظر روانی موجب افزایش روحیه در بین اعضای سازمان می گردد. از این طریق اعضای سازمان موفق به برقراری ارتباط با همردیفان خود می گردند. با این حال ارتباطات افقی محدودیت هایی دارد. از جمله اثر تخریب همبستگی گروهی بین همکاران، زمانی که به این نوع هماهنگی نیازی نیست. از معایب دیگر این نوع ارتباط علایق مشترک افراد سازمانی هم سطح و بی توجهی آنان به مشکلات پیش آمده برای دیگر سطوح سازمانی را می توان ذکر کرد که اثر نامطلوبی بر سیستم کنترل و نظارت گذاشته و موقعیت کنترل کننده را متزلزل می کند.

ج) ارتباطات مورب: در ارتباطات مورب پیام در دو سطح مختلف از سلسله مراتب سازمانی و یا خارج از سلسله مراتب اداری مبادله می شود این نوع ارتباط به منظور هماهنگی، یکی کردن و جامعیت ارتباطات افقی است. مانند ارتباط بین صف و ستاد که چنین ماهیتی دارد.

انواع الگوهای ارتباطی از حیث رسمی و غیررسمی:

 • شبکه های رسمی: کانال های و مجاری ارتباطات رسمی را نشان می دهد و به هنگام ایجاد تشکلیلات، موضوع ارتباطات مدنظر طراح ساخت سازمان می باشد. از این رو الگوی ارتباطی ساخت رسمی همان است که در نمودار تشکیلاتی هر سازمان مشخص گردیده است.
 • شبکه های غیررسمی : ارتباطات غیررسمی را ارتباطات درخت انگور نیز نامیده اند، زیرا چون درخت و به هر گوشه سر میکشد و به طور نامنظرم در هر جای سازمان راه می یابد. در ارتباطات غیررسمی مقامات سازمان و سلسله مراتب اداری را نادیده می انگارد. روسا را دور می زند و معمولا به گونه ای است که نیازهای اجتماعی اعضای گروه را تامین می کنند و امور را تسهیل می نماید.

ارتباطات غیررسمی گاهی ممکن است آن قدر توسعه یابند که ارتباطات رسمی را در سازمان تحت الشعاع قرار دهند.

ارتباطات رسمی در خطوط غیررسمی ارتباطات محو می شوند. ارتباطات غیررسمی اگر با هدف های سازمان در تعارض باشند. در راه تحقق هدف های مذکور ایجاد اختلال کرده و باید ترتیبی اتخاذ نمود ه ارتباطات مذکور قطع شوند.

انواع الگوهای ارتباطی از حیث انتقال اطلاعات( در ارتباطات رسمی):

ارتباطات سازمانی نوعی تبادل اطلاعات است که پایه و اساس ادراک و احساس میان دو نفر یا بیتشر، یا یک گروه را در یک شرکت یا سازمان فراهم می کند و باعث می شود شبکه های سازمانی به منظور انجام دادن وظایف سازمانی شکل گیرند.

انواع الگوهای ارتباطی از حیث انتقال اطلاعات ( در ارتباطات غیررسمی ):

 • شبکه رشته ای: عوامل انتقال اطلاعات در امتداد یک خط قرار میگیرند و هر یک از عوامل، به ترتیب اطلاعات دریافتی ماقبل خود را به عامل مابعد خود انتقال می دهد. دقت انتقال اطلاعات در این نوع شبکه های بسیار کم است.
 • شبکه انشعابی: یکی از عوامل انتقال اطلاعات، اطلاعات را به دست می آورد. و آنها را بین اعضا منتشر می سازد. این شبکه ها بویژه برای انتشار اطلاعات مفیدی که با کار افراد مرتبط نیستند به کار می روند.
 • شبکه تصادفی: عوامل انتقال دهنده به طور تصادفی اطلاعات را دریافت می کنند و به همین ترتیب منتشر می سازند. این شبکه هنگامی به کار می رود که اطلاعات ناچیز و کم اهمیت باشد و مانعی در مسیر راه انتشار آنها موجود نباشد.
 • شبکه خوشه ای: هر عامل انتقال اطلاعات، عوامل دیگری را انتخاب می کند و اطلاعات مورد نظر را به آنها می دهد. آن عوامل جدید نیز به همین منوال اطلاعات خود را منتقل می کنند.

نقش های افراد در شبکه های ارتباطی:

 • ستاره: فردی که بیشترین ارتباط را در شبکه دارد.
 • رابط: فردی که دو گروه یا بیشتر را بدون تعلق به یکدیگر، به هم مرتبط می کند.
 • پل: فردی که به عنوان سنجاق اتصال یا تعلق داشتن، به دو یا چند گروه خدمت میکند.
 • نگهبان: فردی که شبکه خود را با بیرون مرتبط می سازد.
 • منفک شده: فردی که دیگر با شبکه مورد نظر ارتباطی ندارد.

هر چه به زمان حال نزدیک تر می شویم زندگی پیچیده تر شده و به همین دلیل روابط انسان های نیز مرتبا از ساده به مشکل سیر کرده است. بعلاوه چون بخش مهمی از زندگی هر کس در سازمان های رسمی و غیررسمی سپری می شود و هر سازمان متشکل از عده ای انسان است، ناچار باید پذیرفت که از جمله نقش های مهم زندگی گروهی و روابط متقابل اعضای آن نفهته بوده ، به صورت های مختلف زندگی هر یک از اعضای گروه را تحت تاثیر قرار می دهد. به این ترتیب می گویند که ارتباطات از گسترده ترین، مهمترین و پیچیده ترین انواع رفتارهای انسان است یا در واقع توانایی برقراری ارتباط صحیح در سطح بالا جداکننده انسان از سایر جانوران محسوب می شود.

معقول، علی؛ قراری، محمد؛ دانایی، شیرین. “نقش ارتباطات سازمانی در نظام آموزشی”. ماهنامه پژوهش ملل. دوره دوم. شماره 14. بهمن 1395.

میلر، کاترین(1386). ارتباطات سازمانی. مترجمان زهره خوشه نشین و همکاران، تهران: انتشارات علامه طباطبایی.

خطوط عکس العمل

ویژگی تصویر سازی با چوب تراشی

ویژگی بارز این تکنیک استفاده از رنگ‌های متضاد است؛ کنتراست بین مناطق تاریک و روشن در تصویرسازی و همچنین شکل‌های نسبتاً بزرگ. بسیاری از تصویرسازهای کنونی که بافت و حس این تکنیک را دوست دارند همچنان آن را به سایر تکنیک‌ها ترجیح می‌دهند. انواع دیگر تصویرسازی بر اساس تکنیک مورد استفاده، آماده‌سازی، مواد و دانش مخصوص، شامل موارد زیر می‎شوند.


2. حکاکی روی فلز

در این تکنیک، یک صفحه‌ی فلزی (معمولاً از جنس مس، روی یا آهن) با مومی که در برابر اسید مقاوم باشد پوشانده می‌شود. سپس، هنرمند با استفاده از سوزن‌های حکاکی طرح و خطوطی که می‌خواهد در اثر نهایی دیده شوند را روی صفحه حک می‌کند. در مرحله‌ی بعد، این صفحه درون یک وان اسیدی قرار می‌گیرد و اسید نیز مناطقی که حکاکی شده را می‌خورد و در نتیجه خطوطی داخل صفحه ایجاد می‌شود. موم باقی مانده از روی صفحه پاک می‌شود و بعد از اینکه تمام سطح صفحه با جوهر پوشش داده شد، جوهر را روی سطح پاک می‌کنند تا فقط در مناطقی که حکاکی شده باقی بماند.

ویژگی تصویرسازی با تکنیک حکاکی

در مرحله‌ی آخر، صفحه همراه با یک برگ کاغذ زیر دستگاه چاپ فشاری قرار می‌گیرد و کاغذ جوهرهای موجود در شیارهای صفحه را به خود جذب می‌کند و اثر چاپ می‌شود. بسته به نوع تکنیک حکاکی مورد استفاده، تصویرسازی می‎‌تواند ظاهری شبیه به آبرنگ یا نقاشی با مداد را داشته باشد، همراه با جزئیاتی ظریف.

3. انواع تصویر سازی با مداد

شاید یکی از پرطرفدارترین تکنیک‌ها برای تصویرسازی استفاده از مداد باشد. مداد این امکان را به شما می‌دهد تا سایه‌هایی نرم و خطوطی واضح و دقیق ایجاد کنید. گاهی اوقات، تصویرسازها تمایل دارند تا طرح اولیه (چرک‌نویس) را با مداد کشیده و اثر نهایی را با ابزاری دیگر تکمیل کنند. تکنیک بعدی تصویرسازی معمولاً با تکنیک مداد اشتباه گرفته می‌شود.

4. انواع تصویر سازی با زغال

تصویرسازی‌هایی که با زغال انجام می‌شوند اغلب به اندازه‌ی نمونه‌های مدادی یا خودکاری دقیق نیستند اما برای تصویرسازی داستان‌های کوتاه، طرح‌های ساده و اولیه و کنج‌ها نسبت به روش‌های دیگر ترجیح داده می‌شوند. انعطاف‌پذیری زغال به هنرمند این اجازه را می‌دهد تا گستره‌ای از بافت‌ها، سایه‌ها، مواد، مردم، اشیا و جهان طبیعی را به تصویر بکشد. هنرمندان معمولاً از انگشت خود یا یک دستمال استفاده می‌کنند تا زغال‌های کشیده شده روی کاغذ را به یکدیگر ترکیب کرده و سایه‌هایی نرم را به وجود بیاورند. شاید مهم‌ترین تفاوت زغال با مداد این باشد که خطوطی که با زغال کشیده می‌شوند همیشه پهن‌تر، نرم‌تر و تاریک‌تر هستند. مدادهای زغالی از پودر فشرده زغال و نوعی چسب ساخته شده‌اند که خطوطی ظریف و واضح را ایجاد می‎‌کنند و زغال انگور خطوطی نرم‌تر را به نمایش می‌گذارند.

5. لیتوگرافی

لیتوگرافی از واژه‌ای یونانی معادل «سنگ» ریشه می‌گیرد. اوایل، تصویر با استفاده از نفت، چربی یا موم روی سطح صفحه‌ای از جنس آهک کشیده می‌شد. امروزه، بیشتر انواع کتاب‎ها و مجلات تیراژ بالا، به ویژه زمانی که تصویرسازی رنگی داشته باشند، با استفاده از لیتوگرافی افست چاپ می‌شوند که از سال 1960 به یکی از متداول‌ترین فناوری‎‌های چاپ تبدیل شده است.

6.انواع تصویر سازی با آبرنگ

مهم‌ترین ویژگی در تصویرسازی با آبرنگ این است که با استفاده از رنگ‌دانه‌ها و اضافه کردن آب، سایه‌هایی با درجه‌ی وضوح مختلف ایجاد شود. نرمی، تخیل و عمق بالا جزو ویژگی‌های اصلی‌ای هستند که در هنگام مشاهده‌ی آثار آبرنگی حس می‌کنید. تصویرسازها ترجیح می‌دهند که از این تکنیک به دلیل سبکی آن، برای کتاب‌های آشپزی، زنان و مد استفاده کنند. این یکی از ساده‌ترین تکنیک‌هایی که می‌توان رنگ‌ها را با یکدیگر ترکیب کرد، ویژگی‌ای که برای انواع سبک‌های تصویرسازی مورد نیاز است. تکنیک بعدی رابطه‌ی خویشاوندی نزدیکی با آبرنگ دارد.

7.انواع تصویر سازی با گواش

گواش شبیه به آبرنگ است، فقط کمی اصلاح شده تا تیره‌تر (پررنگ‌تر) شود. این تکنیک به نسبت آبرنگ، دارای سایه‌هایی غنی‌تر، ضخیم‌تر و تاریک‌تر است و حتی بعد از چند سال هم می‌توان مجدداً روی آن کار کرد. هنرمندان تجاری معمولاً از گواش برای کارهایی مانند پوستر، تصویرسازی، کمیک و سایر طراحی‌ها استفاده می‌کنند. بیشتر انیمیشن‌های قرن بیستم از گواش برای ایجاد رنگ‌های تیره و از آبرنگ برای بک‌گراند استفاده می‌کردند. استفاده از گواش برای پوستر از آن جهت مورد استقبال قرار می‌گیرد که با تبخیر آب نسبتاً سریع خشک می‌شود.

8. انواع تصویر سازی اکریلیک

اکریلیک یکی از تکنیک‌های موردعلاقه‌ی تازه‌کارهاست زیرا کار کردن با آن نسبت به آبرنگ و رنگ روغنی آسان‌تر است. البته هنرمند می‌تواند افکت‌های مشابه رنگ روغن و آبرنگ را با استفاده از این تکنیک اجرا کند. می‌توان آنها را روی هر سطحی اجرا کرد و وقتی خشک شوند، ضدآب خواهند شد. این رنگ‌ها انعطاف‌پذیری و قابلیت‎های زیادی دارند زیرا در انواع شب‌نما، متالیک و سایر افکت‌ها نیز ارائه می‎شوند.

9.انواع تصویر سازی با کلاژ

کُلاژ از واژه‌ی فرانسوی coller به معنی «چسباندن» ریشه می‌گیرد. کلاژ تکنیکی است که در آن، از جمع‌آوری و ترکیب فُرم‌ها و مواد مختلف برای ساخت اثر هنری جدید استفاده می‌شود. این نوع تصویرسازی در سال‌های اخیر بسیار طرفدار پیدا کرده و حتی به عنوان الهام‌بخش یکی از ترندهای بزرگ – material design – نیز در نظر گرفته می‌شود. تصویرسازها اغلب با استفاده از لایه‌های مختلف کلاژ، حالتی سه بعدی و زیبا را ایجاد می‌کنند که عمق تصویر را افزایش می‌دهد.

10. انواع تصویر سازی با خودکار و جوهر

تصویرسازی با جوهر این امکان را به هنرمند می‌دهد تا کنتراست بالایی را در بعضی مناطق ایجاد کند. بیشتر تصویرسازی‌هایی که از این تکنیک بهره می‌برند، با استفاده از یک رنگ جوهر در پس‌زمینه‌ای روشن ایجاد شده‌اند که باعث افزایش کنتراست اثر می‌شود. جوهر، ماده‌ای ارزان‌قیمت و همیشه در دسترس است که حمل آن راحت بوده و از قدرت بیان بالایی هم برخوردار است. کنتراست بالای تصویرسازی‌هایی که با چوب‌تراشی ایجاد می‌شدند را به یاد می‌آورید؟ خُب، جوهر به شما این امکان را می‌دهد که با آزادی عمل بیشتری کار کرده و حتی خطوط ظریف‌تری ایجاد کنید. گاهی اوقات، تنظیم درجات مختلف کم‌رنگی یا پررنگی سخت است مگر اینکه از جوهر و قلم مو استفاده شود. میزان شدت رنگ را همچنین می‌توان با ایجاد نقاط در فاصله‌های مختلف ایجاد نمود .

انواع تصویر سازی با تکنیک‌های مدرن

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، با پیشرفت فناوری‌ها و قدم نهادن در عصر به‌ اصطلاح دیجیتال، قابلیت‌های هنرمندان برای بیان مفاهیم رشد سریع و آزادانه‌ای داشت. اولین صفحه الکترونیکی برای طراحی در سال 1888 اختراع شد. از آن به بعد، فناوری همواره در حال پیشرفت و پیچیده‌تر شدن بوده است و اکنون بسیاری از تصویرسازها به تبلت‌های امروزی عادت کرده‌اند، دستگاه‌هایی که به رایانه متصل می‌شوند. هنرمندان با استفاده از قلم مخصوص تبلت روی آن طراحی را انجام می‌دهند و سپس آن را برای ویرایش با نرم‌افزارهای نقاشی – مانند Photoshop، Artrage، Ikscape و غیره – به رایانه منتقل می‌کنند. این نرم‌افزارها بسیاری از قلم‌ها، مدادها، ابزارهای طراحی، کاغذ و افکت‌های مختلف را شبیه‌سازی می‌کنند. تصویرسازی‌هایی که توسط امکانات دیجیتال ایجاد می‌شوند را می‌توانیم به دو گروه عمده تقسیم کنیم:

1. انواع تصویرسازی‌های دیجیتال فری‌هند

تصویر‌سازی با فری‌هند به شما این امکان را می‌دهد تا خطوط و تغییر سایه‌هایی نرم، پس‌زمینه‌ی پیچیده و جزئیات ظریفی داشته باشید. بیشتر این تصویرسازی‌ها در قالب گرافیک شطرنجی هستند و تنها می‌توان آنها را در اندازه‌های مشخصی چاپ کرد و اگر بزرگ‌تر از حدی شوند، کیفیت خود را از دست خواهند داد. درباره‌ی تفاوت بین گرافیک شطرنجی و وکتور می‌توانید در اینجا نکاتی را مطالعه کنید.

2. گرافیک‌های وکتورگرافیک‌ها/تصویرسازی‌های وکتور در گروه بعدی قرار می‌گیرند.

نوع ساخت این تصاویر به گونه‌ای است که کوچک یا بزرگ کردن آن موجب از دست رفتن کیفیت نمی‌شود. به طور کلی، نمایش انتقال‌ها و سایه‌های نرم با استفاده از وکتور سخت‌تر است اما مزیت‌های خود را برای انواع خاصی از تصاویر دارد و برای طراحی وب‌سایت نیز بسیار محبوب است. شما به سادگی می‌توانید وکتورها را با توجه به خطوط، شکل‌ها و بافت واضحی که دارند شناسایی کنید.

2. گرافیک‌های وکتورگرافیک‌ها/تصویرسازی‌های وکتور در گروه بعدی قرار می‌گیرند.

نوع ساخت این تصاویر به گونه‌ای است که کوچک یا بزرگ کردن آن موجب از دست رفتن کیفیت نمی‌شود. به طور کلی، نمایش انتقال‌ها و سایه‌های نرم با استفاده از وکتور سخت‌تر است اما مزیت‌های خود را برای انواع خاصی از تصاویر دارد و برای طراحی وب‌سایت نیز بسیار محبوب است. شما به سادگی می‌توانید وکتورها را با توجه به خطوط، شکل‌ها و بافت واضحی که دارند شناسایی کنید.

این یکی از تکنیک‌هایی است که در قدیمی‌ترین کتب می‌توان مشاهده کرد.
چوب‌تراشی در قرون وسطی طرفداران زیادی داشت و بعد از اختراع دستگاه چاپ فشاری، به گزینه‌ی اول برای انتقال تصویرسازی روی کاغذ تبدیل شد.

ویژگی بارز این تکنیک استفاده از رنگ‌های متضاد است؛ کنتراست بین مناطق تاریک و روشن در تصویرسازی و همچنین شکل‌های نسبتاً بزرگ.

بله ، هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین و غیرحضوری برگزار می کنیم برای اطلاعات بیشتر داخل سایت تصویرگران پویا اندیش شوید.

در این تکنیک، یک صفحه‌ی فلزی (معمولاً از جنس مس، روی یا آهن) با مومی که در برابر اسید مقاوم باشد پوشانده می‌شود.

یکی از پرطرفدارترین تکنیک‌ها برای تصویرسازی استفاده از مداد باشد.
مداد این امکان را به شما می‌دهد تا سایه‌هایی نرم و خطوطی واضح و دقیق ایجاد کنید.

انعطاف‌پذیری زغال به هنرمند این اجازه را می‌دهد تا گستره‌ای از بافت‌ها، سایه‌ها، مواد، مردم، اشیا و جهان طبیعی را به تصویر بکشد. هنرمندان معمولاً از انگشت خود یا یک دستمال استفاده می‌کنند.

مهم‌ترین ویژگی در تصویرسازی با آبرنگ این است که با استفاده از رنگ‌دانه‌ها و اضافه کردن آب، سایه‌هایی با درجه‌ی وضوح مختلف ایجاد شود.
نرمی، تخیل و عمق بالا جزو ویژگی‌های اصلی‌ای هستند.

پرچم، خاک و انقلاب اسلامی، خطوط قرمز ملت ایران است

«ماهینی» گفت: پرچم جمهوری اسلامی، خاک وطن، انقلاب اسلامی، قرآن، دین و رهبری همواره از خطوط قرمز ملت ایران هستند و دشمن باید بداند که این ملت براحتی از این ارزش‌ها عبور نمی‌کند.

پرچم، خاک و انقلاب اسلامی، خطوط قرمز ملت ایران است

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «اسماعیل ماهینی» یکی از رزمندگان بوشهری و از شاگردان شهید مصطفی چمران در ستاد جنگ‌های نامنظم، در گفت‌وگویی اظهار داشت: دشمن باید بداند ملت ایران برای به ثمر نشستن انقلاب اسلامی خون‌ها و جان‌های زیادی تقدیم کرده است و با ایجاد برخی مشکلات اقتصادی، تنگناها، تحریم‌ها، توطئه‌ها و اغتشاش‌ها برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی راه به جایی نخواهد برد.

وی که در سن ۲۸ سالگی به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام شده است، افزود: در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی دشمنی که تاب به ثمر نشستن این انقلاب را نداشت، بر آن شد تا با استفاده از توان قدرت‌های شرق و غرب و کشور‌های مرتجع منطقه، در قالب جنگی سخت، تمام دنیا را مقابل ایران اسلامی قرار دهد؛ در آن زمان بود که به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، تمام دلسوزان نظام، اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی پای در عرصه نبرد و دفاع از وطن گذاشتند.

پیروی از ولی‌فقیه و توکل برخدا زمینه‌ساز پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس

این خطوط عکس العمل رزمنده دفاع مقدس گفت: گروهی از رزمندگان داوطلب پس از آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹، به گِرد شهید چمران جمع شدند و او با تربیت و سازماندهی آن‌ها، ستاد جنگ‌‏های نامنظم را در اهواز تشکیل داد و این گروه کم‌کم منسجم شد و خدمات زیادی انجام داد.

وی ادامه داد: در مقابل ابزار نظامی پیچیده و بی‌شمار دشمن، این توکل بر خدا و خاندان اهل‌بیت (ع) و پیروی از امام زمان (عج) خویش بود که باعث شد ملت ایران پیروز میدان باشند.

ماهینی درباره حضور خود در جنگ‌های نامنظم، گفت: با توجه به حضور موثر رزمندگان بوشهری در جنگ‌های نامنظم، تلاش خود را به کار گرفتم که عضو ستاد جنگ‌های نامنظم شوم و حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه در رکاب شهید چمران به مصاف دشمن رفتم.

وی که این‌روز‌ها گَرد سفید روزگار بر موهایش نشسته است، تصریح کرد: فعالیتم تا زمان شهادت دکتر چمران ادامه داشت و بعد از آن که ستاد جنگ‌های نامنظم با سپاه ادغام شد، مدتی با سپاه در جبهه‌های دفاع مقدس همکاری کردم.

ماهینی درباره ارادت شهید چمران به رزمندگان بوشهری در ستاد جنگ‌های نامنظم گفت: رزمندگان بوشهری در ستاد جنگ‌های نامنظم بسیار خوب عمل کرده بودند؛ به‌نحوی که ماموریت‌های زیادی را شهید چمران به بوشهری‌ها واگذار می‌کرد؛ زیرا از نظر آن شهید بزرگوار، بچه‌های بوشهر به‌خوبی از پس ماموریت‌ها برمی‌آمدند.

به گفته ماهینی، بوشهری‌ها صبر، استقامت و شجاعت پنهانی دارند که علنی نمی‌کنند؛ اما در میدان عمل این ویژگی‌ها را به‌خوبی به‌نمایش می‌گذارند.

او با بیان اینکه بوشهری‌ها این قدر خوب عمل کرده بودند که خط داشتند، گفت: بیش از ۵۰۰ رزمنده بوشهری در ستاد جنگ‌های نامنظم حضور داشتند که بیشتر آن‌ها از بوشهر، دشتستان، گناوه و دیر بودند.

وی یادآور شد: رزمندگان اسلام در جنگ‌های نامنظم با حرکت‌های ایذایی و ایجاد رعب و وحشت به نبرد با عراقی‌ها می‌پرداختند و خود را به آن‌ها نشان می‌دادند تا دشمن تصور کند که حریف در تمام منطقه نیرو دارد و به مرز‌های کشور نزدیک نشود.

پاسداری از خاک، ناموس و دین مهمترین هدف رزمندگان اسلام

ماهینی با بیان این‌که هدف حضور پیر و جوان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، پاسداری از خاک، ناموس و دین بود، گفت: کسانی که با عشق به اهل‌بیت و امام راحل، ایثار، حماسه، شجاعت و رشادت در هشت سال دفاع مقدس پا به میدان گذاشتند و حماسه آفریدند، جز به شهادت به چیز دیگری فکر نمی‌کردند.

وی با اشاره به نقش رهبری در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: امام راحل محور اصلی برای روحیه رزمندگان بود و هر زمانی که امام اعلام نیرو می‌کرد مردم سراسیمه خود را به محل‌های ثبت‌نام می‌رساندند و به جبهه‌ها اعزام می‌شدند و سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی برای تمام مردم امیدوارکننده بود.

این رزمنده جنگ‌های نامنظم گفت: حقیقت این است که مدیریت امام خمینی (ره) بر کل انقلاب اسلامی و از جمله بر دفاع مقدس نشأت‌گرفته از همان ولایت تشریعی خدا بود.

وی تاکید کرد: مدیریت جنگ، فرماندهی کل قوا به‌معنای واقعی به دست امام و هدایت‌ها و دستورات ایشان انجام می‌شد.

امروز ملت ایران در جهاد اکبر قرار دارد

این رزمنده دوران دفاع مقدس افزود: امروز جهاد اصغر به پایان رسیده و با توجه به تهاجم فرهنگی دشمن، جهاد اکبر آغاز شده و زمان آن رسیده که بار دیگر خاطرات خون و عشق را مرور کنیم و باید هوشیارانه در مقابل دسیسه‌های دشمن قرار بگیریم.

مراقب باشیم راه را گم نکنیم

به گفته ماهینی آن‌چه ملت ایران امروز باید به آن توجه داشته باشند، این است در شرایطی که دشمن در حال گل آلود کردن شرایط و وارونه جلوه دادن واقعیت‌های جامعه است، مراقب باشیم با تقویت بصیرت خود راه را گم نکنیم.

وی با اشاره به حضور مشتاقانه جوانان برای دفاع از حرم اهل‌بیت (ع)، ادامه داد: امروز دشمن باید بداند عزم و اراده قلبی ملت ایران به‌ویژه جوانان این سرزمین نسبت به انقلاب اسلامی تغییر نکرده است و حضور جوانان برای دفاع از حرم گواهی بر این مدعاست.

ماهینی تاکید کرد: حضور جوانان ایرانی در مقابل داعش نشان داد دفاع از اسلام به‌عنوان یک آرمان در جامعه اسلامی مطرح است و یک پیرمرد ۷۰ ساله و یک جوان ۱۸ ساله، همه و همه خود را سرباز امام زمان (عج) می‌دانند.

وی با اشاره به برخی اغتشاش‌ها و توطئه‌های دشمن، گفت: مردم امروز نیز باید با بصیرت حق و باطل را بشناسند و مسیر خود را از دشمن جدا کنند.

ماهینی اظهار داشت: دشمن در آن شرایطی که دست ما خالی بود و هیچ‌چیزی نداشتیم، از ما شکست خورد، امروز که ما به دانش و فناوری رسیدیم، به‌طور یقین از پس ایران و ایرانی برنخواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن باید بداند اگر امروز هم تعدی به خاک این وطن داشته باشد، باز هم پیر و جوان این سرزمین در کنار هم قرار می‌گیرند و از انقلاب اسلامی و وطن دفاع می‌کنند و گذر زمان و برخی مشکلات ذره‌ای بر عزم و اراده ملت ایران در دفاع از انقلاب خود تاثیرگذار نبوده است.

ساخت نخستین داشبورد مدیریتی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در منطقه اصفهان

نخستین داشبورد مدیریتی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در منطقه اصفهان طراحی و ساخته شد.

مازیار ایران نژاد کارشناس اطلاعات مدیریت منطقه و طراح این پروژه گفت: با حمایت و تشویق مدیر منطقه، طراحی و ساخت این داشبورد در طول یک سال گذشته انجام و مراحل آزمایشی آن طی شد و در نهایت توانست به هدف اصلی خود که بررسی عملکرد منطقه در بخش های فنی، عملیاتی، مخابراتی و ستادی است، برسد.

وی با بیان اینکه داشبوردهای مدیریتی معمولا از مجموعه ای از عناصر گرافیکی تشکیل شده اند و به منابع مختلف بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان ها متصل هستند، گفت: این داشبوردها همچون داشبورد اتومبیل که در کمترین زمان وضعیت عملکرد اتومبیل را برای راننده جهت تصمیم گیری مناسب نمایش می دهند، می باشند.

ایران نژاد افزود: این برنامه با بهترین عناصر گرافیکی، به منظور برجسته سازی اهداف مورد نظر مصورسازی شده است و با وجود این سامانه بررسی و پایش تجهیزات و دستگاه ها و سایر فرآیندهای موجود در منطقه در بخش های مختلف امکان پذیر شده است.

وی گفت: همچنین در این سامانه یک سری شاخص های عملکردی با تجزیه و تحلیل از اطلاعات موجود تعریف شده که مشخص کننده عملکرد منطقه در دوره های مختلف زمانی است.

وی بیان داشت: با بهره گیری از این برنامه مدیر و مسئولین منطقه قادر به تصمیم گیری و عکس العمل به موقع جهت بهبود فرآیند های تحت پایش این برنامه می باشند.

فرم بینی بعد از عمل کی مشخص میشود؟+عكس قبل و بعد

فرم بینی بعد از عمل کی مشخص میشود

بعد از عمل جراحی بینی بیشترین سوالی که در ذهن بیماران وجود دارد این است که فرم بینی بعد از عمل کی مشخص میشود ؟ چند ماه طول می کشد تا شکل نهایی بینی بعد از عمل مشخص شود؟ تا چند وقت بعد از عمل بینی باید چسب زد؟ ماساژ بینی بعد از عمل چه تاثیری در نتیجه نهایی دارد؟

فرم اصلی بینی بعد از عمل ممکن است بعد از گذشت چندین ماه مشخص شود. بسته به نوع پوست و نوع بینی که گوشتی باشد یا استخوانی ممکن است 6 ماه تا یکسال زمان لازم باشد. نتیجه عمل در بیماران با پوست ضخیم و بینی گوشتی طولانی تر از دیگران خواهد بود. گاهی نیز فرم نهایی بینی بعد از عمل حتی پس از یکسال مشخص می شود.

بلافاصله بعد از عمل و در روزهای ابتدایی پس از باز کردن آتل ممکن خطوط عکس العمل است به علت وجود ورم بعد از عمل، بینی شما بزرگتر دیده شود. اما نگران نباشید چون این ورم و بزرگی بینی کاملا موقتی خواهد بود.

رعایت مراقبت های بعد از عمل بینی، چسب زدن و ماساژ بینی (توسط پزشک) بعد از عمل در تسریع بهبودی بینی بعد از عمل بسیار تاثیر گذار است.

معمولا زدن چسب بینی تا یک ماه بعد از عمل الزامی است.

دکتر کامران کاویانی فر، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

جهت تعیین وقت معاینه و مشاوره با ما تماس بگیرید :

مشهد – بلوار فردوسی – بین ثمانه و مهدی – پلاک 189 – ساختمان پزشکان سلامت

مراحل عمل بینی و مشخص شدن فرم بینی

در زیر تصاویر مراجعه کننده عزیز را قبل و بعد از عمل بینی و تغییرات بینی او را به مرور زمان مشاهده می کنید.

1- قبل از عمل بینی

فرم بینی بعد از عمل - تصاویر قبل از عمل بینی

تصاویر قبل از عمل بینی

پس از اینکه تصمیم شما برای انجام عمل بینی قطعی شد، عکس هایی از زوایای مختلف صورت شما گرفته می شود و برای بررسی ضایعات داخل بینی و در صورت داشتن انحراف بینی عکس سی تی اسکن نیز از شما خواسته می شود.

کلیک کنید : عمل بینی در مشهد + تصاویر جدید

2- اتاق عمل

فرم بینی بعد از عمل - عکس قبل از عمل بینی و تزریق فیلر لب و خط خنده

عکس قبل از عمل بینی و تزریق فیلر لب و خط خنده

قبل از عمل بینی و در اتاق عمل، شما فرصت خواهید داشت که با دکتر کامران کاویانی فر در مورد شکل بینی خود مجددا مشورت نمایید. خواسته ها و انتظارات خود را بیان نمایید. دکتر در صورت نیاز توضیحات بیشتری به شما خواهد داد. همچنین به شما کمک خواهد نمود تا از استرس شما کاسته شود.

3- بلافاصله بعد از عمل بینی

فرم بینی بعد از عمل - بلافاصله بعد از عمل بینی

بلافاصله بعد از عمل بینی و تزریق فیلر لب و خط خنده

بلافاصله بعد از عمل نتیجه قابل مشاهده است. اما نتیجه نهایی و فرم بینی بعد از عمل بسته به نوع آن که استخوانی است یا گوشتی، بعد از گذشت 6 ماه تا یک سال و حتی بیشتر، با رفع کامل ورم بینی مشخص خواهد شد.

4- یک هفته بعد از عمل بینی

فرم بینی بعد از عمل - یک هفته بعد از عمل و بلافاصله بعد از باز کردن آتل

یک هفته بعد از عمل و بلافاصله بعد از باز کردن آتل

یک هفته بعد از عمل زمان برداشتن آتل بینی است. ممکن است زمانی که آتل بینی شما برداشته می شود احساس کنید که بینی شما تغییر زیادی نکرده است. اما نگران نباشید به علت وجود ورم شدید بینی بعد از یک هفته ممکن است حتی بینی شما بزرگ تر به نظر برسد. در هفته اول بعد از عمل علائمی مانند کبودی های اطراف بینی و دور چشم، قرمزی چشم و افزایش ورم اطراف بینی کاملا طبیعی می باشد و به مرور زمان بهبود می یابد. استفاده از کمپرس سرد، عدم مصرف نمک و ادویه جات و مراقبت های بعد از عمل بینی جهت بهبود سریعتر این علائم لازم است.

حتما بخوانید : بهترین راهکار برای کاهش انواع ورم بینی بعد از عمل + عکس و فیلم

5- دو هفته بعد از عمل بینی

15 روز بعد از عمل بینی - تعویض چسب بینی

15 روز بعد از عمل بینی – تعویض چسب بینی

همانطور که در تصویر مراجعه کننده عزیز مشاهده می کنید بعد از گذشت دو هفته از عمل بینی، کبودی های اطراف چشم ها و بینی کم کم بهبود یافته و از شدت ورم نیز کاسته شده است. پس از اینکه آتل بینی برداشته می شود بینی شما توسط دکتر چسب زده می شود. این چسب تا یک هفته روی بینی شما باقی می ماند و مجددا باید تعویض شود. بهتر است جهت تعویض چسب بینی برای بار اول به جراح مراجعه کنید. همچنین در صورت نیاز و بسته به نوع بینی شما ممکن است دکتر بینی شما را ماساژ نیز بدهد.

6- فرم بینی یک ماه بعد از عمل

فرم بینی بعد از عمل - عکس یک ماه بعد از عمل بینی

عکس یک ماه بعد از عمل بینی

یک ماه بعد از عمل بینی کبودی های زیر چشم و اطراف بینی به طور کامل از بین می رود.

تا یک ماه بعد از عمل بینی لازم است از چسب بینی استفاده کنید. چسب بینی علاوه بر اینکه از تورم بینی جلوگیری می کند، به عنوان علامتی است که به دیگران هشدار دهد که شما تازه بینی خود را عمل کرده اید.

7- دو ماه بعد از عمل بینی

فرم بینی بعد از عمل - دوماه بعد از عمل بینی

دوماه بعد از عمل بینی

پس از گذشت این مدت زمان کبودی ها به طور کامل برطرف شده و از شدت تورم تا حدود زیادی کاسته شده است. همچنین آثار بخیه های اطراف پره های بینی محو شده است. اما نتیجه نهایی فرم بینی بعد از عمل هنوز به طور کامل مشخص نیست و همانطور که گفته شد پس از 6 ماه تا یک سال شکل نهایی بینی بعد از عمل مشخص می شود. روند بهبودی همچنان ادامه خواهد داشت.

دو ماه بعد از عمل بینی

لبخند رضایت شما باعث افتخار ماست

دیگر عمل های زیبایی که توسط دکتر کامران کاویانی فر در مشهد انجام می شود شامل موارد زیر می باشد :اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.