سرمایه اولیه چیست


پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ …………… ریال طی گواهی بانکی شماره ……….. مورخ …… بانک …… شعبه …… پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت ۱۰۰٪ پرداخت شده می باشد.

ثبت درآمدها، هزینه ها برداشت و سرمایه گذاری مجدد صاحب سرمایه

از جمله رویدادهایی که منجر به تغییر حق مالی صاحب سرمایه می شود، سرمایه گذاری مجدد وبرداشت صاحب واحد تجاری است.

سرمایه گذاری مجدد

به معنای آن است که صاحب موسسه با آوردن پول یا مال دیگری، دارایی موسسه متعلق به خود را افزایش می دهد، در مقابل در طرف دیگر معادله حسابداری، سرمایه افزایش می یابد.بدین ترتیب توازن معادله حسابداری برقرار می ماند. اثر سرمایه گذاری مجدد بر عناصر اساسی حسابداری به صورت زیر است:

صندوق (یا دارایی آورده شده دیگر) افزایش یافته بدهکار

سرمایه افزایش یافته بستانکار

سرمایه گذاری مجدد می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. سرمایه گذاری نقدی به معنای آن است که مالک با آوردن پول اقدام به افزایش سرمایه موسسه بنماید.

برای مثال مدیر موسسه الف مبلغ 100 میلیون ریال سرمایه شرکت را افزایش دهد ، نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

سرمایه گذاری غیر نقدی به معنای آن است که مالک با اوردن اموالی غیر از پول، اقدام به افزایش سرمایه موسسه بنماید.

اگر یک دستگاه خودرو به ارزش 500 میلیون ریال به موسسه اختصاص دهیم و از این طریق سرمایه را افزایش دهیم ، نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

برداشت

برداشت به معنای آن است که صاحب یک موسسه برای مصارف شخصی پول یا مال دیگری را از دارایی های موسسه متعلق به خود بردارد و یا مخارج شخصی خود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت کند. ازآنجا که وجه برداشت شده ممکن است به موسسه برگشت داده شود، برداشت مالک به طور مستقیم به حساب سرمایه بدهکار نمی شود، بلکه آن را در حسابی به نام “برداشت” بدهکار و در پایان سال مالی در صورتی که وجه برداشت شده به موسسه برگشت داده نشود به حساب سرمایه منظور و مانده آن را کاهش می دهند. از آنجا که برداشت باعث کاهش سرمایه می شود ، قواعد بدهکار و بستانکار کردن آن عکس حساب سرمایه می باشد. اثر برداشت بر عناصر معادله اساسی حسابداری به صورت زیر است:

برداشت (افزایش یافته) بدهکار

صندوق (کاهش یافته) بستانکار

برای مثال اگر مالک موسسه مبلغ 5 میلیون ریال وجه نقد جهت مصارف شخصی از صندوق موسسه برداشت نمود. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

اگرمالک موسسه اثاثه اداری که اخیرا به مبلغ 12 میلیون ریال خریداری شده بود را جهت مصارف شخصی به منزل ببرد، نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

2-درآمد و هزینه

مفهوم درآمد

درآمد ، بهای کالای فروش رفته ویا خدمات انجام شده است. هنگامی که موسسه ای خدماتی را انجام یا کالایی را به مشتریان تحویل می دهد، پول یا دارایی دیگری سرمایه اولیه چیست از آنان دریافت می کند. ورود این پول یا دارایی را به موسسه درآمد می گویند. مبلغ درآمد در هر معامله ای از طریق ارزش دارایی یا داراییهای که در ازای آن به دست می آید و معمولا به شکل نقد یا مطالبات است، اندازه گیری و در صورتهای مالی مربوط به دوره ای که طی آن تحقق پیدا کرده است، منعکس می شود. بنابراین، مبلغ درآمد برابر است با حاصل جمع وجوه دریافتی و مطالبات از مشتریان.

درآمد موجب افزایش سرمایه می شود. ورود پول یا ایجاد مطالبات ناشی از انجام خدمات، جمع دارایی یک موسسه را افزایش می دهد، در طرف دیگر معادله حسابداری ، سرمایه را به مبلغی معادل افزایش حاصل در جمع دارایی، بالا می برد. بعضی مواقع ، درآمد می تواند به شکل کاهش بدهی و افزایش سرمایه باشد. بنابراین، درآمد عبارت است از افزایش ناخالص در سرمایه که ناشی از فعالیتهای انتفاعی باشد.

برای هریک از منابع درآمد باید حسابی جداگانه در دفتر کل افتتاح شود و عنوان هر حساب باید حاکی از منبع درآمد باشد. مثلا، درآمد کارمزد ، سرمایه اولیه چیست درآمد فروش ، حق الزحمه حسابرسی و درآمد تعمیرات. به طور کلی، درآمد هنگامی شناسایی و در مدارک حسابداری ثبت می شود که کالای فروش رفته به مشتریان تحویل داده شود و یا خدماتی برای آنان انجام شود. به بیان دیگر، درآمد هنگامی شناسایی و در مدارک حسابداری ثبت می شود که مزایا و مخاطرات کالا از فروشنده به خریدار منتقل شده باشد.

نحوه ثبت درآمد

چون درآمد موجب افزایش سرمایه می گردد، نحوه ثبت افزایش و کاهش آن مثل حساب سرمایه است. یعنی زمانی که درآمد افزایش پیدا می کند، حساب درآمد بستانکار می شود.

درآمد (افزایش درآمد مثل افزایش سرمایه) بستانکار

برای مثال شرکت الف بابت خدماتی که به مشتریان ارائه نموده است ، صورتحساب شماره یک را به مبلغ 10 میلیون ریال صادر و وجه آن را دریافت کرد. نحوه ثبت آن در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

در ثبت فوق چون موجودی صندوق افزایش یافته آن را بدهکار و چون درآمد افزایش یافته آن را بستانکار می کنیم. زیرا همانطور که قبلا بیان گردید، افزایش درآمد مثل افزایش سرمایه بستانکار می شود. اگر پس از ارائه خدمات ، صورت حساب صادر شود ولی وجه آن دریافت نشود، حسابهای دریافتنی را بدهکار می کنیم.

برای مثال شرکت الف بابت خدماتی که به مشتریان ارائه نموده است صورتحساب شماره 2 را به مبلغ 13 میلیون ریال صادر کرد ولی وجه آن هنوز دریافت نشده است. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است :

اگر شرکت الف بابت خدماتی که به مشتریان ارائه نموده است صورت حساب شماره 3 را به مبلغ 23 میلیون ریال صادر کرد که مبلغ 8 میلیون ریال از وجه آن دریافت شد ولی مابقی وجه آن هنوز دریافت نشده است. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

دفتر روزنامه

ممکن است بابت ارائه خدمات به جای وجه نقد، چک از مشتریان دریافت شود. در این صورت حساب اسناد دریافتنی بدهکار می شود.

اگر شرکت الف بابت خدماتی که به مشتریان ارائه نموده است . صورتحساب شماره 4 را به مبلغ 20 میلیون ریال صادر کرد و بابت آن یک فقره چک 6 ماهه دریافت نمود، نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

مفهوم هزینه

هزینه بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمات انجام شده به منظور کسب درآمد است. به عبارت دیگر، هزینه شامل مخارجی است که برای کسب درآمد، پرداخت یا واقع شده است و از طریق بهای تمام شده دارایی ها یا خدماتی که در یک دوره مالی به مصرف می رسد و یا مورد سرمایه اولیه چیست استفاده قرار می گیرد ، اندازه گیری و در مدارک حسابداری ثبت می شود. مانند بهای تمام شده کالای فروش رفته ، حقوق کارکنان ، سوخت و روشنایی و استهلاک اموال . عنوان هر حساب هزینه ، باید ماهیت آن حساب را بیان کند، مثلا هزینه اجاره ، هزینه حقوق و هزینه بیمه. چون هزینه ها ، سرمایه را کاهش می دهد به محض تحقق ، بدهکار می شود.

نحوه ثبت هزینه

چون هزینه موجب کاهش سرمایه می گردد ، نحوه ثبت افزایش و کاهش آن عکس حساب سرمایه است. یعنی زمانی که هزینه افزایش پیدا می کند ، حساب هزینه بدهکار می شود.

هزینه (افزایش هزینه عکس افزایش سرمایه ) بدهکار

مثال : شرکت الف مبلغ 500.000 ریال بابت هزینه برق پرداخت کرد. نحوه ثبت آن در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

در ثبت فوق چون صندوق کاهش یافته است آن را بستانکار و چون هزینه افزایش یافته است آن را بدهکار می کنیم. افزایش هزینه عکس افزایش سرمایه است، بنابراین وقتی که هزینه افزایش پیدا کند آن را بدهکار می کنند.

مثال : شرکت الف صورت حسابی به مبلغ 8 میلیون ریال بابت هزینه تعمیر ماشین آلات شرکت دریافت نمود که وجه آن هنوز پرداخت نشده است.

اگر هزینه حقوق دی ماه کارکنان شرکت الف 50 میلیون ریال باشدو مبلغ 45 میلیون ریال آن پرداخت شود و مابقی بعدا پرداخت شود. نحوه ثبت این رویداد صرف نظر از مالیات و بیمه در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

دفتر روزنامه
شماره سند حسابداریتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
97/10/02

بابت هزینه حقوق دی ماه کارکنان شرکت

ممکن است بابت هزینه ها بجای وجه نقد، چک تسلیم ذینفع شود. در این صورت، حساب اسناد پرداختنی بستانکار می شود.

برای مثال اگر شرکت الف بابت هزینه تعمیر وسایل نقلیه شرکت صورت حسابی به مبلغ 10 میلیون ریال دریافت کند که بابت آن یک فقره چک 3 ماهه تسلیم تعمیرکار نموده است. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

فرض تعهدی

براساس فرض تعهدی درآمد ها به محض تحقق و عاید شدن و هزینه ها به محض تحمیل یا وقوع، بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوطه ، شناسایی می شوند. فرض تعهدی ناظر بر نحوه شناخت درآمد ها و هزینه ها و به تبع آن ناظر بر اصل تحقق درآمد و اصل مقابله هزینه ها با درآمد ها (اصل تطابق) می باشد. براساس فرض تعهدی اگر وجه نقد وصول شده باشد ولی درآمد تحقق نیافته باشد، نمی توان درآمد را شناسایی کرد. همچنین براساس این اصل اگر وجه پرداخت شده باشد اما هزینه تحمیل نشده باشد، نمی توان هزینه ها را در دفاتر ثبت نمود.

اصل تحقق درآمد

براساس اصل تحقق درآمد، زمانی می توانیم درآمد را شناسایی و ثبت کنیم که درآمد تحقق یافته یا عاید شده باشد . زمانی درآمد را تحقق یافته فرض می کنند که فرآیند کسب سود تکمیل یا حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد. فرآیند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید تا تبدیل آنها به کالای ساخته شده و نهایتا فروش محصولات و دریافت وجه آنها را در بر می گیرد.

اغلب موقع فروش فرآیند کسب سود را تکمیل شده فرض می کنند. بنابراین در بازه زمانی قبل از فروش محصول چنانچه وجهی دریافت شود ، نمی توان آن را به عنوان درآمد ثبت نمود. بلکه این گونه دریافتها نوعی بدهی است که تحت عنوان “پیش دریافت ها” یا “پیش دریافت درآمد” ثبت می شود.

اصل مقابله هزینه ها با درآمد ها یا اصل تطابق

هرموسسه ای به منظور کسب درآمد، هزینه هایی را در طول دوره مالی متحمل می شود. برای تعیین سود یا زیان خالص باید هزینه های انجام شده در یک دوره مالی از درآمد تحقق یافته در همان دوره کسر شود.

طبق اصل مقابله هزینه ها با درآمد یا اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمد همان دوره، هنگامی که یک رویداد معین هم بر درآمد و هم برهزینه اثر می گذارد، هر دوجنبه این رویداد باید درهمان دوره مالی شناسایی و ثبت شود. معمولا در بکارگیری اصل مقابله هزینه ها با درآمد ، ابتدا اقلام تشکیل دهنده درآمد شناسایی و سپس اقلام هزینه مربوط از درآمد کسب شده، کسر می شود.

پیش دریافت درآمد

زمانی می توان درآمد را شناسایی کرد که فرآیند کسب سود تکمیل شده باشد. همچنین معمولا موقع فروش کالا یا اجرای خدمات فرآیند کسب سود را تکمیل شده فرض می کنند. بنابراین در هر زمانی قبل از فروش محصول یا ارائه خدمات چنانچه وجهی دریافت شود، نمی توان آن را به عنوان درآمد ثبت نمود، بلکه این گونه دریافتها نوعی بدهی هستند که در حسابی به نام “پیش دریافت” ثبت می شوند. حساب پیش دریافت یک بدهی است و زمانی که خدمات مربوطه به مشتریانی که از آنها پیش دریافت صورت گرفته است ارائه گردید (یا کالای مربوط تحویل آنان شد) از دفاتر حذف و درآمد مربوطه شناسایی می شود. برای این منظور حساب پیش دریافت، بدهکار و حساب درآمد، بستانکار می شود.

برای مثال شرکت الف بابت خدماتی که قرار است در ماه های آینده به مشتریان ارائه دهد مبلغ 8 میلیون ریال دریافت کرد. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

پیش پرداخت هزینه

چانچه وجوه پرداختی مربوط به مخارجی باشد که منفعت حاصل از آن به دوره های آتی تسری پیدا کند، تحت عنوان یک دارایی به نام “پیش پرداخت” ثبت خواهند شد. به عبارت دیگر پیش پرداختها معرف مخارج انجام شده ای است که مورد استفاده قرار نگرفته است. از آنجا که منافع حاصل از مبالغ پیش پرداخت شده در دوره یا دوره های بعد بازیافت خواهد شد، اینگونه اقلام در دوره وقوع به عنوان دارایی شناسایی و از مجرای ترازنامه به دوره های آتی منتقل می شود تا با درآمدهای دوره های آتی مقابله گردد.

برای مثال شرکت الف مبلغ 12 میلیون ریال بابت حق بیمه یکسال آینده را پرداخت نمود. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

سرمایه اولیه برای شروع کسب و کارهای اینترنتی چقدر است ؟

بسیاری از افراد برای راه اندازی کسب و کار جدید وارد فضای اینترنت می‌شوند و با این تصور که کار کردن در این فضا کاری آسان است و بدون تخصص لازم و بدون سرمایه‌گذاری کافی می‌توان به موفقیت دست پیدا کرد، سایت‌های اینترنتی جدیدی را راه اندازی می‌کنند.

دیوار

بر خلاف آنچه ممکن است به نظر برسد، موفقیت در اینترنت کار آسانی نیست. راه اندازی هر کسب و کار اینترنتی یا غیر اینترنتی نیازمند تجربه، مهارت و سرمایه‌گذاری لازم است.

مقدار سرمایه‌ی انسانی و تخصصی و مالی که برای یک کسب و کار صرف می‌شود، نسبت مستقیم با سوددهی آن دارد. برای مثال نمی‌توان انتظار داشت با ۵۰۰ هزار تومان سرمایه‌گذاری و بدون مهارت خاص، سایتی راه اندازی شود که ماهیانه ۱ میلیون تومان سوددهی دارد.

هر جا که چنین فضایی وجود داشته باشد، ده‌ها و صدها نفر به آن کار وارد خواهند شد و اینقدر تعداد این افراد زیاد می‌شود که نسبت معقولی بین سرمایه و سوددهی برقرار شود و دیگر کسی وارد آن کار نشود.

بنابراین انتظار اینکه با نصب سیستم مدیریت محتوای وردپرس و نصب یک قالب آگهی روی آن، سایتی مانند دیوار داشته باشیم یا با نصب یک قالب فروشگاهی سایت مانند دیجی‌کالا راه اندازی کنیم، کوچکترین نسبتی با واقعیت ندارد و چنین کسب و کارهایی اغلب حتی نمی‌توانند سرمایه اولیه خود را برگشت دهند.

راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در مقایسه با کسب و کارهای فیزیکی و سنتی به سرمایه‌ی کمتری نیاز دارد ولی این سرمایه هر چه کمتر باشد، احتمال موفقیت در آن هم کمتر است. سرمایه دارای انواع مختلفی است. دانش و مهارت صاحبان کسب و کار هم نوعی سرمایه است که نسبت به سرمایه مالی می‌تواند ارزش به مراتب بیشتری داشته باشد. زیرا دستیابی به پول بسیار آسان‌تر از کسب مهارت‌های تخصصی است که ممکن است سال‌ها برای دستیابی به آن زمان نیاز باشد.

در نتیجه برای شروع کسب و کار اینترنتی جدید وجود مهارت و تخصص و سرمایه مالی هر کدام به مقداری ضروری است و چنانچه هر کدام کمتر از آنچه نیاز است، موجود باشند، احتمال شکست کسب و کار بسیار افزایش خواهد یافت

سود در سرمایه گذاری چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه سود در سرمایه گذاری - مدیریت ثروت مانو

برای هر سرمایه‌گذار، مهمترین معیار عملکرد، بازگشت سرمایه (ROI) یا سود در سرمایه گذاری است به این معنی که با صرف چه هزینه‌ای، ثروت خود را بیشتر می‌کنند. در ادامه به صورت کامل به نحوه محاسبه سود در سرمایه گذاری می‌پردازیم.

سود در سرمایه گذاری و بازار بورس

به بیان بسیار ساده تفاوت قیمت خرید و فروش به عنوان سود و زیان در نظر گرفته می‌شود. اما در این تعریف، هزینه‌ها به صورت کلی در نظر گرفته نشده‌اند. برای محاسبه سود سهام باید کارمزد کارگزاری، کمیسیون و مالیات (صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاف از مالیات است) را در نظر بگیرید.
فرض کنید ۱۰۰۰ سهم از یک شرکت را با قیمت ۱۰۰۰ تومان خریدید، پس در ابتدا ۱ میلیون تومان هزینه کردید. با گذشت زمان و رشد این سهام، قیمت هر عدد سهم به ۵۰۰۰ تومان و سرمایه شما به 5 میلیون تومان می‌رسد.
با تفریق این دو عدد به مبلغ ۴ میلیون می‌رسیم اما این عدد سود ناخالص است و باید کارمزد کارگزاری و مالیات را کم کنیم که تقریبا 1.5 درصد ارزش خرید و فروش می‌شود. به طور مثال اگر فرض کنیم ۷۰ هزار تومان کارمزد پرداخت شده، و هزینه دیگری نداشته‌اید، سود شما از این معامله ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان خواهد بود.
شما به تقسیم این عدد به تعداد سهم، می‌توانید میزان سود بدست آمده در ازای هر سهم را نیز محاسبه کنید.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه معیار مالی است که به سرمایه گذار اجازه می‌دهد سطح موفقیت مالی خود را با مقایسه نسبت سود کل تولید شده به هزینه سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری کند. از ROI می‌توان برای تعیین میزان سرمایه‌گذاری فردی یا مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کرد.
سرمایه‌گذاری ممکن است روی افزایش دانش شما از طریق شرکت در دوره‌ها، کارگاه‌ها، دانشگاه و غیره تمرکز داشته باشد. شما می‌توانید با هدف ایجاد بازدهی و سود باکیفیت، روی افزایش سطح مهارت‌ها یا دانش خود متمرکز شود تا به هدف خود دست یابید و همزمان با انتخاب ابزارهای مناسب سرمایه‌گذاری (پیشنهاد می‌شود در ابتدا، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم انتخاب شود) روی افزایش دارایی‌های مالی مانند پول نقد، سهام و املاک نیز سرمایه‌گذاری کنید.
از نرخ بازگشت سرمایه می‌توان به عنوان معیار جذابیت مالی قبل از سرمایه‌گذاری یا هنگام فروش دارایی برای تعیین درصد سود استفاده کرد. همه سرمایه‌گذاری‌ها ثمربخش نیستند، بنابراین میزان سود می‌تواند بر اساس قیمت خرید و فروش سرمایه‌گذاری مثبت یا منفی باشد.
اگرچه میزان بازگشت سرمایه به درک بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری شما کمک می‌کند، اما ارزش زمانی پول، یا بازدهی بر اساس مدت زمانی که سرمایه گذاری انجام شده است، را در نظر نمی‌گیرد. با محاسبه درصد بازده سرمایه گذاری، در مجموع سود، یا زیان به عنوان درصدی از کل سرمایه به صورت سود یا زیان نشان داده می‌شود. اگرچه ROI یکی از روش‌های محاسبه بازگشت سرمایه است، اما به صورت کلی دو روش معمول برای محاسبه سود در سرمایه گذاری وجود دارد.

نحوه محاسبه سود در سرمایه گذاری بر اساس نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود. در ادامه دو روش محاسبه ROI ارائه شده است. از آنجایی که در اکثر روش‌ها از املاک و مستغلات به عنوان یک وسیله درآمد منفعل نام برده می‌شود، ما به یک مثال در مورد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات نگاهی می‌اندازیم.
روش اول
یکی از راههای موثر محاسبه ROI استفاده از این فرمول است

ROI = بازده خالص تقسیم بر هزینه سرمایه گذاری ضرب در ۱۰۰ درصد

مراحل زیر را هنگام استفاده از این فرمول در نظر بگیرید

۱. بازده خالص سرمایه گذاری را مشخص کنید

فرض کنید یک خانه تک واحدی را به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان خریداری کرده‌اید. یک سال بعد، به دلیل تقاضای زیاد و عرضه پایین، توانستید همان خانه را با ۶۰ میلیون تومان افزایش به قیمت ۳۶۰ میلیون تومان بفروشید. فرض کنید ۵ درصد ارزش فروش ملک (۲.۵ درصد برای هر طرف) یا ۱۸ میلیون تومان پرداخت می‌کنید. همچنین درصدی را باید بابت هزینه‌های اداری و انتقال سند پرداخت کنید؛ با فرض در نظر گرفتن 3 درصد، ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز اینگونه کسر می‌شود. همچنین احتمالا باید ۲۵ درصد نیز بابت مالیات و عوارض شهرداری خرج کنید، که ۱۵ میلیون تومان دیگر نیز اینجا هزینه می‌کنید. ممکن است هزینه‌های دیگری نیز متحمل شوید که برای ساده بودن مثال، آنها را در نظر نمی‌گیریم.
(توجه داشته باشید که تمام اعداد بر اساس فرض مشخص شده‌اند و هزینه‌ها ممکن است بالاتر یا پایین‌تر باشد)
با اطلاعات ارائه شده، بازده خالص سرمایه اینگونه محاسبه می‌شود
ابتدا از ۳۶۰ میلیون تومان، ۳۰۰ میلیون (هزینه اولیه خانه) و سپس از ۶۰ میلیون تومان تمام خرج‌ها را کم می‌کنیم که ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی می‌ماند.

۲. تعیین هزینه سرمایه گذاری

فرض کنید شما ۳۰۰ میلیون تومان هزینه خرید خانه در آن زمان از طریق وام مسکن با ۲۰ درصد سرمایه اولیه یا ۶۰ میلیون تومان خریداری کرده‌اید، بنابراین هزینه سرمایه گذاری شما در اینجا ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

۳. تقسیم سود خالص بر هزینه سرمایه گذاری ضرب در ۱۰۰ درصد

آخرین مرحله این است که بازده خالص سرمایه گذاری ۱۶ میلیون و دویست هزار تومانی خود را از مرحله ۱ بر هزینه سرمایه گذاری ۶۰ میلیون تومانی مرحله ۲ تقسیم کنید و اعشار را در ۱۰۰ درصد ضرب کنید تا ROI خود را در قالب درصد دریافت کنید.

نتیجه ۲۷ درصد خواهد بود.
روش ۲
یکی دیگر از روشهای موثر محاسبه ROI، روش زیر است:

ROI = (ارزش نهایی سرمایه گذاری – ارزش اولیه سرمایه گذاری) / هزینه سرمایه گذاری x ۱۰۰٪

سخن پایانی

محاسبه سود سرمایه گذاری فقط به فرمول های بالا محدود نمی‌شود و روش‌ها و ابزارهای زیادی وجود دارد. بسیاری از اپلیکیشن‌های سرمایه گذاری در بورس این امکان را برای شما فراهم می‌کنند، که سود خود را مشاهده کنید.

همانگونه که گفته شد، ابزارها و روش‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که سرمایه‌گذاری کاملا یک مهارت تخصصی است. سامانه مدیریت ثروت مانو، این امکان را فراهم کرده است که افراد با هر سطح از دانش مالی، بدون نیاز به صرف زمان بابت تحلیل اخبار و فاکتورهای اقتصادی، متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود، بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید.

پرداخت سرمایه تعهدی – هزینه و تنظیم صورتجلسه سرمایه تعهدی

در شرکت های سهامی (سهامی خاص و سهامی عام) می بایست پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص یا شخصیت حقوقی سهامی کل سرمایه را تعهد نماید و ۳۵ درصد سرمایه حداقل پرداخت شود سرمایه اولیه چیست و باقی مبلغ در تعهد سهامداران باقی می ماند. (توضیح لزوم پرداخت سرمایه تعهدی و صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی)

لزوم پرداخت سرمایه تعهدی

لزوم پرداخت سرمایه تعهدی که تا زمانی که سرمایه شرکت سهامی صد در صد پرداخت نشده باشد نمی توانند نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرد در نتیجه در این راستا شرکت ها می بایست الباقی سرمایه تعهدی خود را در بانک پرداخت نموده و فیش واریزی آن را به انضمام صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.

پرداخت سرمایه تعهدی

مدارک صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی

مدارک زیر جهت پرداخت سرمایه تعهدی الزامی می باشد:

 • مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – آخرین تعیین سمت انجام شده).
 • مدارک هویتی کلیه سهامداران شرکت
 • مدارک هویتی کلیه اعضاء هیات مدیره
 • فیش واریزی مبلغ باقی مانده از سرمایه تعهدی پرداخت نشده
 • سربرگ شرکت جهت پرینت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی
 • با هماهنگی موسسه ثبت برند ذهن ناب تعیین زمان جهت جلسه بابت پرداخت سرمایه تعهدی
 • در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده (تنظیم شده توسط موسسه)

هزینه صورتجلسه سرمایه تعهدی شرکت

هزینه ثبت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت های سهامی به شامل موارد زیر می باشد:

 • تنظیم صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی
 • ورود سیستمی صورتجلسه تنظیم شده شرکت سهامی
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی
 • پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت حق التمبر درصورتی که انجام کار توسط وکیل باشد.
 • پرداخت سرمایه تعهدی در شرکت های سهامی در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر سهامداران

نکته: درصورت مجوزی بود موضوع اساسنامه اخذ مجوز با موکل می باشد ولی در این روند موسسه همراه شما خواهد بود.

صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی

در صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه هیات مدیره که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد, در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید.

دستور جلسه پرداخت سرمایه تعهدی

دستور صورتجلسه مورد نظر پرداخت سرمایه تعهدی می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ …………… ریال طی گواهی بانکی شماره ……….. مورخ …… بانک …… شعبه …… پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت ۱۰۰٪ پرداخت شده می باشد.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

سخن پایانی در زمینه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته سرمایه اولیه چیست برای ثبت صورتجلسه مذکور زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک یا سهامدار داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبت برند با ما تماس بگیرید

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت شرکت شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

آشنایی با هزینه سرمایه و روش محاسبه آن

هزینهی سرمایه

هزینه سرمایه در واقع همان هزینه‌‌ای است که یک شرکت برای تأمین منابع مالی می‌پردازد. اگر شرکت صرفا از بدهی‌های جاری و وام های بلندمدت برای تأمین هزینه‌ی فعالیت‌هایش استفاده کرده باشد، در اصل از وام استفاده کرده و هزینه سرمایه معمولا نرخ بهره‌ی آن وام محسوب میشود. در شرکت‌های عام که چندین سرمایه ‌گذار دارند، بحث هزینه سرمایه پیچیده ‌تر است. اگر شرکت فقط از منابع مالی مشخصی استفاده کند که سرمایه‌گذاران تأمین کرده‌اند، این هزینه در واقع همان هزینه‌ی فروش سهام است. به طور معمول این نوع شرکت‌ها بدهی دارند، ولی با تأمین مالی از راه فروش سهام و یا پولی که سرمایه‌گذاران تأمین می‌کنند نیز می‌چرخند.

در این حالت، هزینه سرمایه در مجموع همان هزینه‌ی وام و هزینه‌ی سهام است. ترکیب تأمین مالی از سرمایه اولیه چیست طریق وام و فروش سهام برای شرکت، ساختار سرمایه‌ آن شرکت را تشکیل خواهد داد. میزان بازگشت سرمایه در یک معامله‌ی تجاری و یا یک پروژه‌، مقدار سودی است که در مقایسه با سرمایه‌ای که هزینه شده، به‌دست می‌آید. نکته‌ی مهم در ارتباط با هزینه سرمایه این مطلب است که بازگشت سرمایه برای هر پروژه، همیشه باید برابر و یا بیش از هزینه‌ای باشد که در یک پروژه سرمایه‌گذاری می گردد. به طور خلاصه، نرخ بازگشت سرمایه میبایست از سرمایه بیشتر باشد و یا با آن برابر باشد تا شرکت به سود مالی برسد.

آنچه در ادامه خواهید خواند:

هزینه سرمایه و اجزا مهم

یکی از اجزای مهم هزینه سرمایه، هزینه‌ی دریافت شده به عنوان وام است. برای کسب‌وکارهای بزرگ‌تر، وام به طور معمول به معنای بدهی‌ها و یا اوراق قرضه کلان است. برای بعضی از شرکت‌های کوچک هم عنوان وام می‌تواند به معنای اعتبار تجاری در نظر گرفته شود. برای هردوی این فعالان، هزینه‌ی وام همان نرخ بهره‌ای و یا سودی است که شرکت روی آن می‌پردازد. یکی دیگر از اجزای مهم در شرکت‌های عام، هزینه‌ی تأمین سرمایه اولیه چیست مالی به واسطه فروش سهام است؛ به‌عبارت دیگر، سرمایه‌گذارانی در شرکت هستند که در ازای سهام مالکیت، به مجموعه پول می‌پردازند.

معرفی نرم افزار: نرم افزار خزانه داری

هزینه سرمایه و اجزا مهم

نکات هزینه سرمایه سهام

 • هزینه‌ی سود انباشته و یا پولی که در یک شرکت به‌ جای پرداخت سود سهام، مجددا در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کند.
 • هزینه های سهام عادی جدید و یا سهامی که شرکت برای افزایش موجودی منتشر می‌کند.
 • سهام ممتازی که در یک شرکت می‌تواند جهت افزایش موجودی منتشر کند.
 • برای شرکت‌ها مجموعه های بسیار کوچک، مقوله سرمایه می‌تواند بسیار ساده ‌تر باشد.
 • تأمین منابع مالی به واسطه وام و یا فروش سهام، هرکدام مزایا و معایبی دارند و صاحبان کسب ‌وکارها قبل از اضافه نمودن آنها به ساختار سرمایه‌ شرکت، می بایست این مزایا و معایب را مورد توجه قرار بدهند. شرکت‌های بسیار کوچک ممکن است صرفا از وام کوتاه‌مدت استفاده کنند که در این صورت می بایست هزینه‌ای جهت این سرمایه هم در نظر بگیرند.

میانگین هزینه سرمایه شرکت

زمانی که صاحب کسب‌ و کار متوجه مفاهیم پایه سرمایه و هزینه سرمایه شد، در قدم بعدی میبایست مفهوم میانگین را درک کند. هریک از اجزای سرمایه، به صورت مجزا درصد مشخصی از ساختار سرمایه‌ شرکت را تشکیل می‌دهد. جهت دست یافتن به هزینه‌ی واقعی سرمایه، صاحبان شرکت باید سهم هریک از اجزای تشکیل ‌دهنده‌ ساختار سرمایه‌ی شرکت را در هزینه‌ ها ضرب و سپس آنها را با یکدیگر جمع کنند. چه زمانی به سرمایه تبدیل کنیم، چه موقع خرج کنیم و تصمیم اینکه هزینه ها را خرج کنیم و یا به سرمایه تبدیل کنیم، به مدت زمان مورد انتظار سود آن مخارج بستگی خواهد داشت.

در صورتی که سودی بیشتری از ۱ سال طول بکشد، باید به عنوان دارایی در ترازنامه به سرمایه تبدیل گردد. هزینه ی سرمایه‌‌ در ترازنامه در صورت جریان وجوه نقد به ترازنامه انتقال پیدا خواهد کرد. به محض تبدیل شدن آن به سرمایه، ارزش دارایی به آهستگی با گذر زمان به واسطه هزینه استهلاک کاهش پیدا می‌‌کند.

معرفی نرم افزار: سیستم خرید و تدارکات

هزینه سرمایه

روش محاسبه‌‌ی هزینه سرمایه‌‌ خالص

هزینه ی سرمایه‌‌ خالص را می‌‌توانیم به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم محاسبه کنیم. تحلیل ‌‌گر در رویکرد مستقیم با استفاده از برنامه و یا نرم‌‌ افزار حسابداری تمامی اقلام واحدی که هزینه های کلی را تشکیل می‌‌دهند جمع می‌‌کند. شیوه غیرمستقیم، ارزش را می‌‌توانیم توسط بررسی ارزش دارایی‌‌های موجود در ترازنامه بر اساس هزینه ی استهلاک به دست آوریم.

روش مستقیم:

مقدار خرج شده بر دارایی به + مقداری خرج شده بر دارایی + مقدار خرج شده بر داراییارزش دریافت شده برای دارایی‌‌های فروخته شده = هزینه ی سرمایه‌‌ای خالص

روش غیرمستقیم:

موجودی PP&E املاک، کارخانه و تجهیزات در دوره‌‌ی کنونیموجودی PP&E در دوره‌‌ی پیشین + استهلاک در دوره‌‌ی کنونی = هزینه ی سرمایه‌‌ای خالص

هزینه سرمایه‌‌ و استهلاک

زمانی که هزینه ای به صورت سرمایه درمی‌‌آید، به عنوان یک دارایی در ترازنامه طبقه‌‌بندی خواهد شد. جهت حذف تدریجی دارایی از ترازنامه، میبایست خرج شود و از طریق صورت سود و زیان انتقال پیدا کند. حسابداری دارایی‌‌ها را به واسطه استهلاک در صورت سود و زیان خرج خواهد کرد. شیوه های استهلاک وسیعی وجود دارد همچون خط مستقیم، موجودی رو به کاهش و غیره. که استفاده از سرمایه اولیه چیست هر کدام به اولویت‌های تیم مدیریت بستگی دارد. در طول عمر یک دارایی، استهلاک مجموع با هزینه سرمایه‌‌ خالص برابر خواهد بود. این بدان معناست که اگر شرکت به طور منظم هزینه ی سرمایه‌‌ ی بیشتری در قبال استهلاک داشته باشد، پایگاه دارایی آن شرکت در حال رشد است.

هزینه سرمایه‌‌ در جریان آزاد وجوه نقد

(Free Cash Flow) جریان آزاد وجوه نقد است و یکی از مهم‌‌ترین ابزارهای سنجش در امور مالی شرکت‌‌ها مد نظر قرار می گیرد. تحلیلگران به طور مداوم توانایی شرکت را جهت ایجاد جریان وجه نقد ارزیابی می‌‌کنند و آن را به عنوان یکی از بستر های ایجاد ارزش برای سهام‌‌ داران در نظر دارند.

معرفی نرم افزار: نرم افزار حقوق سرمایه اولیه چیست و دستمزد

هزینه سرمایه‌‌ در ارزش‌‌ گذاری

یک تحلیل‌‌گر جهت مدل‌‌سازی مالی و ارزش‌‌گذاری، از یک مدل DCF برای تعیین ارزش خالص کنونی (NPV) کسب‌‌ وکار طراحی می‌‌کند. رایج‌‌ ترین رویکرد این فرایند، انجام محاسبات‌‌ جریان آزاد وجوه نقد و کاهش آن به زمان فعلی، با استفاده از میانگین وزنی هزینه های سرمایه‌ است.

معرفی نرم افزار: سیستم قیمت گذاری انبار

تفاوت هزینه سرمایه با نرخ تنزیل

در برخی شرکت‌ها هزینه سرمایه با نرخ تنزیل شباهت‌های بسیار زیادی دارند و به همین دلیل است که این دو واژه در کنار یکدیگر به کار می‌روند و گاهی اوقات با یک معنی و مفهوم برای بقیه مشخص می‌شود اما گاهی تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند مانند اینکه هزینه سرمایه توسط بخش حسابداری محاسبه شده و توسط مدیریت برای نرخ تنزیل استفاده می‌شود.

به نقطه‌ای که باید شکسته شود تا سرمایه‌گذاری منطقی باشد نرخ تنزیل می‌گویند. ابتدا تیم مدیریت هزینه سرمایه یک پروژه را مشخص می‌کنند و نرخ تنزیل اعلام می‌شود. این دو نرخ محاسبه می‌شود تا مدیران متوجه شوند که یک معامله تا چه حد می‌تواند بازده داشته باشد و سود آن در حدی است که مدیران نیز به سود برسند و یا فقط در حد انجام معامله می‌باشد و بازده زیادی ندارد.

بازده ریسک صفر چیست؟

بازده ریسک سفر به این معناست که مدیران شرکت مبلغی را برای انجام یک پروژه و معامله کنار می‌گذارند و سپس با مشخص کردن نرخ تنزیل و سرمایه متوجه می‌شوند که این ریسک هیچگونه بازدهی نخواهد داشت و باعث برگشت مبلغ سرمایه به سرمایه گذاران می‌شود.

پاداش در ازای ریسک تجاری

در برخی معاملات که بازده بسیار بالایی دارند افرادی که به عنوان سرمایه گذار از مبلغ بسیار بالایی در آن معامله خرج کرده‌اند ادعای پاداش می‌کنند و می‌گویند که به دلیل بازده بالای آن معامله باید مدیران شرکت پاداشی را به علاوه سودی که در نظر گرفته شده به آنها پرداخت کند.

اینکه پاداش پرداخت شده چقدر باشد و مدیران شرکت بخواهند چه مقدار از سودی که به دست آمده بین افراد سرمایه گذار تقسیم کنند فقط بستگی به تصمیمات مدیران دارد و هیچ کس نمی‌تواند دخالتی در آن تصمیم داشته باشد.

گاهی اوقات مدیران تصمیم می‌گیرند که سود حاصل از معاملات را برای شرکت استفاده کنند و در جهت رشد و پیشرفت قسمت‌های مختلف شرکت مبالغی را خرج کنند که حاصل معاملات است.

معرفی نرم افزار: نرم افزار موبایل انبار

هزینه سرمایه و پاداش در ازای ریسک تجاری

پاداش در ازای ریسک مالی

زمانی که مدیران یک شرکت یک معامله‌ای را انجام می‌دهند و این در شرایطی صورت می‌گیرد که شرکت بدهی‌های بسیار زیادی دارد می‌گویند که ریسک مالی اتفاق افتاده است و اگر پروژه سود بالایی نداشته باشد موجب می‌شود که بدهی شرکت افزایش پیدا کند و این به ضرر شرکت و مدیران می‌باشد.

اینکه از چه معامله‌ای استفاده شود و سرمایه شرکت برای چه کاری استفاده شود حائز اهمیت است. مدیران باید با آگاهی‌های لازم جهت استفاده از سرمایه شرکت برای انجام معاملات و پروژه‌ها اقدام کنند و با توجه به بدهی‌های زیادی که دارند سرمایه ناچیز شرکت را به هدر ندهند و باعث شوند با معاملات درست سوددهی برای شرکت اتفاق بیفتد و بدهی شرکت از طریق آن مبالغ بالا پرداخت شود. به طور کلی در هنگام داشتن بدهی برای شرکت بهتر است ابتدا برای پرداخت بدهی فکر و عملی صورت گیرد و سپس به فکر معامله باشند. ریسک و خطر بسیار زیادی است که یک معامله در این شرایط انجام گیرد.

معرفی نرم افزار: سیستم حقوق و دستمزد

جمع‌بندی

پیش از آنکه هر شرکتی درگیرِ خرید ملزومات و یا تأمین منابع مالی فعالیت‌های خود گردد ، میبایست تکلیف هزینه سرمایه را روشن کند. تأمین تمامی منابع مالی مورد نیاز یک شرکت، واقعا سرمایه اولیه چیست چقدر هزینه خواهد داشت؟ این هزینه‌ی تأمین مالی هیچگاه نباید از مقدار بازگشت سرمایه فراتر باشد.

سوالات متداول

همان هزینه‌‌ای است که یک شرکت برای تأمین منابع مالی می‌پردازد.

مقدار خرج شده بر دارایی به + مقداری خرج شده بر دارایی + مقدار خرج شده بر دارایی – ارزش دریافت شده برای دارایی‌‌های فروخته شده

موجودی PP&E املاک، کارخانه و تجهیزات در دوره‌‌ی کنونی – موجودی PP&E در دوره‌‌ی پیشین + استهلاک در دوره‌‌ی کنونی

نرم افزار های کاربردی

نرم افزار خرید و تدارکات

نرم افزار خرید و تدارکات امکان مدیریت کلیه فرایندهای خرید، از مرحله درخواست تا خرید و تحویل به انبار.

نرم افزار خرید و تدارکات امکان مدیریت کلیه فرایندهای خرید، از مرحله درخواست تا خرید و تحویل به انبار را فراهم می سازد. مدیریت دستور خرید و چگونگی استعلام های خرید از وظایف مهم این نرم افزار می باشد.

نرم افزار انبارداری تعدادی

نرم افزار انبار تعدادی امکان طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و محصول و سایر کالاهای موجود در انبار را متناسب با کسب و کار فراهم می سازد. همچنین ورود و خروج کالاها به سادگی و هماهنگ با فرآیندهای مرتبط و جاری در سازمان قابل مدیریت می باشد.

نرم افزار مغایرت بانکی

نرم افزار مغایرات بانکی امکان ثبت صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک با اقلام ثبت شده در دفاتر را.

نرم افزار مغایرات بانکی امکان ثبت صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک با اقلام ثبت شده در دفاتر را فراهم می سازد.

نرم افزار درخت ساخت محصول

نرم افزار درخت ساخت محصول، امکان تعریف فرمول های ساخت مختلف برای کالاهای نیمه ساخته و محصول و چگونگی.

نرم افزار درخت ساخت محصول، امکان تعریف فرمول های ساخت مختلف برای کالاهای نیمه ساخته و محصول و چگونگی به کارگیری آنها در انبار و تولید را فراهم می سازد.

نرم افزار وصول و مطالبات

نرم افزار مدیریت وصول مطالبات کلیه راهکارهای لازم بابت پیگیری و جمع آوری مطالبات سازمان را فراهم می سازد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.