ارزش زمانی پول


ارزش زمانی پول ( اقتصاد مهندسی )

2- تبدیل مبالغ یکنواخت (قسط) به ارزش فعلی سرمایه (وام) یا P/A:
که در واقع از روی میزان قسط ها ، مبلغ وام را محاسبه میکند.

3- تبدیل ارزش فعلی سرمایه (سپرده) به ارزش آن در آینده یا F/P:
که در واقع ارزش آینده سپرده شما را محاسبه میکند.

4- تبدیل ارزش آینده سرمایه به ارزش فعلی آن یا P/F:
که در واقع از روی ارزش آینده سپرده شما مبلغ فعلی مورد نیاز برای سپرده گذاری را محاسبه میکند.

5- تبدیل مبالغ یکنواخت (قسط) به ارزش آینده سرمایه یا F/A:
که در واقع از روی اقساط پرداختی، ارزش سرمایه در آینده را محاسبه میکند.

6- تبدیل ارزش آینده سرمایه به مبالغ یکنواخت (قسط) یا A/F:
که در واقع از روی ارزش سرمایه در آینده مبلغ اقساط مورد نیاز پرداختی را محاسبه میکند.

7- ارزش زمانی پول تبدیل ارزش فعلی سرمایه به مبالغ پلکانی یا G/P:
که در واقع از روی مبلغ وام، اقساط پلکانی را محاسبه میکند.

8- تبدیل مبالغ پلکانی (اقساط پلکانی) به ارزش فعلی یا P/G:
که در واقع از روی اقساط پلکانی، مبلغ وام را محاسبه میکند.

9- تبدیل مبالغ پلکانی (اقساط پلکانی) به مبالغ یکنواخت (اقساط) یا A/G:
که در واقع مبالغ پلکانی را به اقساط یکنواخت تبدیل میکند.

10- تبدیل مبالغ یکنواخت (اقساط) به مبالغ پلکانی (اقساط پلکانی) یا G/A:
که در واقع اقساط یکنواخت را به اقساط پلکانی تبدیل میکند.

امکان تعیین نوع بهره در این برنامه به سه شکل ممکن است:
1-سالیانه
2-ماهیانه
3-روزشمار

محاسبات را از نظر مدت زمان به دو شکل میتوانید تعیین کنید:
1- تعداد سال
2- تعداد ماه

در این برنامه ارقام به صورت سه رقم سه رقم جدا می شوند (هم هنگام وارد کردن مقدار ورودی و هم هنگام نمایش جواب) تا خواندن آنها راحت تر صورت پذیرد.

استفاده از ارزش زمانی پول در محاسبه هزینه مستقیم محصول در سیستم های تولید ناب

در شرایط کنونی در بازار رقابتی دنیا، تولید کنندگان به منظور بهبود محصولات خود در حوزه های کیفیت، تنوع پذیری، انعطاف پذیری و به روزآوری روشهای تولید، اقدام به سرمایه گذاری بیشتر در بخش های مختلف سیستمهای عملیاتی و پشتیبانی خود نموده اند، به طوریکه امکان تولید محصول با کمترین میزان قیمت تمام شده جهت تطابق حداکثری با نیازمندی‌های مشتریان فراهم گردد. از این رو محاسبه دقیق هزینه های تولید یک محصول یکی از جنبه‌های اصلی در ایجاد مزیت رقابتی سازمان ها بوده که با توجه به شرایط رکود اقتصادی در سالهای اخیر در کشور، این امر می‌بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
محاسبه هزینه مستقیم محصول[i] در سیستم های سنتی حسابداری، از طریق عواملی چون قیمت مواد اولیه، هزینه‌های نیروی انسانی و تجهیزات محاسبه می گردد، حال آنکه فاکتور زمان به عنوان یک شاخص مهم در محاسبات لحاظ نمی گردد. لحاظ شدن ارزش زمانی پول در محاسبات، می‌تواند هزینه های مستقیم محصول را واقعی‌تر نشان دهد.
بدین منظور، در این مقاله سعی گردیده با به کارگیری ابزارهای تولید ناب[ii] از قبیل: نقشه برداری جریان ارزش[iii] و پروفایل هزینه زمان[iv] ، اثر زمانی پول[v] در محاسبه هزینه مستقیم محصول لحاظ گردد.
بدین ترتیب که با ترسیم نقشه جریان ارزش فعلی[vi] محصول و با محوریت قراردادن پروفایل هزینه-زمان، هزینه مستقیم محصول با رویکردی نوین و متفاوت از روشهای سنتی مرسوم در سیستمهای حسابداری محاسبه شده است.

[i] Product Direct Cost (PDC)


[ii] Lean Production


[iii] Value Stream Mapping (VSM)


[iv] Cost-Time Profile (CTP)


[v] Time Value of ارزش زمانی پول Money


[vi] Current State Map (CSM)

کلیدواژه‌ها

  • هزینه مستقیم محصول
  • پروفایل هزینه-زمان
  • نقشه برداری جریان ارزش
  • هزینه-زمان سرمایه گذاری

عنوان مقاله [English]

Using time value of money in product direct cost calculation in lean production systems

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ebrahimi 1
  • Ashkan Keykavoussi 2

1 Assistant Professor, Department of Industrial and Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 MSc. in Industrial Management, Graduated from Department of Industrial and Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

In the current ارزش زمانی پول conditions of the world's competitive market, producer companies have come to invest more in their different operating systems and supporting their products in order to improve their products in terms of quality, variety, flexibility and updating of manufacturing methods, so that make it possible to produce the product with the lowest price to meet the maximum level of customers' requirements. Hence, one of the main aspects in creating the competitive advantage of organizations is accurate calculation of production costs that should be increasingly considered due to economic recession conditions in the country.
The Product Direct Cost (PDC) is calculated by factors such as raw material prices, labor costs and equipment in traditional accounting systems, while the time factor is not considered as an important indicator in this regard, including time value of money causes more realistic calculations of the product direct costs and the finished cost.
Therefore, utilizing the tools of lean production such as Value Stream mapping (VSM) and Cost-Time Profile (CTP) the in this paper, we try to consider the effects of Time Value of Money on the product direct cost.
In this regard, product direct cost is calculated with a new approach different from traditional methods in accounting systems by mapping the current state map and focusing on the cost-time profile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product direct cost
  • Cost-Time Profile
  • value stream mapping
  • Cost-time Investment

مراجع

* احمدی لویه ،افشین (1394). هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تورم (دیدگاه فرامدرن در تخصیص هزینه های سربار)، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی. سال پنجم، شماره 20.

* مهربان فر، احسان، نیوشا، اشکان. (1391)، نقش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و توسعه های مرتبط با آن در رفع نیاز سازمان نوین، کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری 62، دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان.

* Abdulmalek, F., & Rajgopal, J. (2007). Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study. International Journal of Production Economics, 107, 223-236.

* Andrade, P., Pereira, V., & Del Conte, E. (2016). Value stream mapping and lean simulation: a case study in automotive company. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 85(1-4), 547-555.

* Ben-Arieh, D., & Qian, L. (2003). Activity-based cost management for design and development stage. International Journal of Production Economics, 83(2), 169–183.

* Braglia, M., Frosolini, M., & Zammori, F. (2009). Uncertainty in value stream mapping analysis. International Journal of Logistics Research and Applications, 12(6), 435-453.

* Doğan, N., & Unutulmaz, O. (2014). Lean production in healthcare: a simulation-based value stream mapping in the physical therapy and rehabilitation department of a public hospital. Total Quality Management & Business Excellence,. doi:10.1080/14783363.2014.945312

* Ebrahimi-Talaghani, Seyedhosseini, S., & Ghoreyshi, S. (2013). Time variability analysis in multi production value stream. International Journal of Services and Operations Management, 1-27.

* Faulkner, W., & Badurdeen, F. (2014). Sustainable Value Stream Mapping (Sus-VSM): Methodology to Visualize and Assess Manufacturing Sustainability Performance. Journal of Cleaner Production, 85, 8-18.

* Gracanin, & et al. (2013). Using Cost-Time Profile for Value Stream Optimization. Simulation Model.

* Gracanin, D., Lalic, B., Beker, I., Lalic, D., & Buchmeister, B. (2013). Cost-Time profile simulation for job shop scheduling decision. International Journal of Simulation Modelling, 12(4), 213-224.

* Guilherme Luz Tortorella. (2016). Making the value flow: application of value stream mapping in a Brazilian public healthcare organisation. Total Quality Management & Business Excellence.

* Haefner, B., Kraemer, A., Staussa, T., & Lanza, G. (2014). Quality Value Stream Mapping. Variety Management in Manufacturing. Proceedings of the 47th CIRP Conference on Manufacturing. 17, pp. 254-259. Windsor, Canada: Elsevier Procedia.

* Jeyaraj, K., Muralidharan, C., Mahalingam, R., & Deshmukh, S. (2013). Applying Value Stream Mapping Technique for Production for production improvement in a manufacturing company. Journal of The Institution of Engineers (India): Series C, 94(1), 43-52.

* Jime´nez, E. (2012). Applicability of lean production with VSM to the Rioja wine sector. International Journal of Production Research, 3.

* Kasava, N., Yusof, N., Khademi, A., & Saman, M. (2015). Sustainable Domain Value Stream Mapping (SdVSM) Framework Application in Aircraft Maintenance: A Case Study. (pp. 418-423). Johor Bahru, Malaysia: Elsevier.

* Keykavoussi, A., & Ebrahimi, A. (2018). Using fuzzy cost–time profile for effective implementation of lean programmes; SAIPA automotive manufacturer, case study. Total Quality Management & Business Excellence. doi:10.1080/14783363.2018.1490639

* Kremljak, Z, Palcic, I., & Kafol, C. (2014). Project Evaluation Using Cost-Time Investment Simulation. International Journal of Simulation Model, 4(13), 447-457.

* Lin, T., Lee, J.-W., & Lwin, T. (2011). Integrated approach for rotor blade manufacturing cost estimate. Aerospace Information Engineering, 83(4), 235-244.

* Morlock, & Meier. (2015). Service Value Stream Mapping in Industrial Product-Service System Performance Management. 7th Industrial Product-Service Systems Conference - PSS, industry transformation for sustainability and.

* Niazi, A., & Dai, J. (2006). Product cost estimation technique classification and methodology review. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 128, 563-575. doi:10.1115/1.2137750

* Panizzolo, r. (1998(. Applying the lessons learned from 27 lean manufacturers-the relevance of relationships management, International Journal of Production Economics, Vol. 55, PP.223-240.

* Rasi, R., Abdullah, R., Omar, N., & Mohamed, S. (2014). Value Stream Mapping using Simulation at Metal Manufacturing. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (pp. 2455-2464). Bali, Indonesia: SCF Academy.

* Rivera, & Chen. (2007). Measuring the impact of Lean tools on the cost–time investment of a product using cost–time profiles. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 23, 684-689.

* Rivera, L. (2006). Inter-Enterprise Cost-Time Profiling. Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute for the degree of Doctor of Philosophy in Industrial and Systems Engineering.

* Rother, M., & Shook, J. (2009). Learning to see: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda,. Cambridge: Lean Enterprise Institute.

* Sasikumar, A., & Kumar, K. (2013). Value Stream Mapping in a Manufacturing Company. International Journal of Commerce, Business and Management (IJCBM), 136-145.

* Seyedhosseini, & Ebrahimi-Taleghani. (2014). Using cost-time profile to estimate the product direct cost in multi-production value stream. Services and Operations Management.

* Seyedhosseini, & Ebrahimi-Taleghani,. (2015). A Stochastic Analysys Approach On The Cost-Time Profile For Selecting The Best Future State Map. South African Journal of ارزش زمانی پول Industrial Engineering, 267-291. doi:10.7166/26-1-644

* Seyedhosseini, Ebrahimi-Talaghani, Makui, A. M., & Seyed Mohammad, G. (2013). Fuzzy value stream mapping in multi production streams: a case study in a parts manufacturing company. International journal of management science and engineering management.

* Shehab, E., & Abdalla, H. (2001). Manufacturing cost modelling for concurrent product development. Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 17(4), 341-353.

* Sheth, P., Deshpande, V., & Kardani, H. (2014). Value Stream Mapping A Case Study of Automotive Industry. International Journal of Research in Engineering and Technology, 310-314.

* Sihag, A., Kumar, V., & Khod, U. (2014). Application Of Value Stream Mapping In Small Scale Industries. International Jounral of Mechanical Engineering and Robitics Research, 3(3), 738-746.

* Singh, M., Singh, E., & Garg, E. (2015). Value Stream Mapping: A Case Study of Fastener Industry. Journal of Mechanical and ارزش زمانی پول Civil Engineering, 12(5), 7-10.

* Steur, D. (2016). Applying Value Stream Mapping to reduce food losses and wastes in supply chains: A systematic review. Waste Management.

* Verhma, N., & Sharma, V. (2016). Energy Value Stream Mapping a Tool to develop Green Manufacturing. International Conference on Manufacturing Engineering and Materials, ICMEM 2016, (pp. 526-534). Nový Smokovec, Slovakia: Elsevier.

* Womak, J., Jones, D., & Roos, D. (1990). Lean Production: The Machine that changed the world. New York, USA: Free Press.

* Zhang, Y., Fuh, J., & Chan, W. (1996). Feature-based cost estimation for packaging products using neural networks. Computers in Industry, 32(1), 95-113.

www.bamdadgharn.ir - ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR III Expert

هزینه فرصت (Opportunity Cost) سرمایه گذاری حداکثر سودی است که یک سرمایه گذار می تواند در یک بازار مطمئن و بدون متحمل شدن هیچ ریسکی و با استفاده از سرمایه خود کسب نماید. سپرده گذاری در بانک و یا خرید اوراق قرضه که دارای سود ثابت سالانه و تضمین شده می باشد از جمله چنین بازارهایی است. براین اساس درصورتی که سرمایه ای در حال حاضر به ارزش فعلی PV باشد، با فرض نرخ سود سالیانه تضمین شده i درصد، می توان در شرایط بدون ریسک و در سال n ام ارزش این سرمایه را به رقم FV تبدیل نمود که رابطه زیر بین این دو رقم برقرار می باشد.

به فاکتور (1+i) n ضریب مرکب (Compounding Factor) گفته می شود که از آن برای تبدیل ارزش فعلی به ارزش آتی استفاده می گردد. بایستی توجه شود که برقراری رابطه فوق صرفا در یک بازار ایده آل امکان پذیر می باشد که در آن بتوان رقم بدست آمده هرسال را که شامل اصل و سود سرمایه اولیه می باشد دوباره با نرخ i که در این حالت به آن نرخ سرمایه گذاری مجدد (Reinvestment Rate) نیز گفته می شود، دوباره سرمایه گذاری نمود. درصورتیکه نرخ سود سالانه متغیر باشد، ضریب (1+i) در ارزش زمانی پول هرسال متفاوت خواهد بود که در این صورت رابطه فوق بصورت زیر تغییر می نماید.

حال شرایطی را فرض نمایید که مطابق آن پیش بینی می گردد در سال n ام بر اثر فعالیت های شرکت، سرمایه گذار رقمی با ارزش آتی FV بدست آورد. برای بدست آوردن ارزش فعلی این رقم بایستی از ضریب تنزیل (Discounting Factor) که برابر با (1+i)- n می باشد و درواقع حالت معکوس ضریب مرکب است استفاده نمود. لذا درصورتیکه مطابق فرضیات قبل نرخ سود سالانه بدون ریسک بازار i درصد و در طول سالهای مختلف ثابت فرض شود در این صورت فرمول محاسبه ارزش فعلی بصورت زیر خواهد بود.

مفهوم فرمول فوق بدین صورت است که رقمی با ارزش آتی FV که قرار است در انتهای سال n ام بدست آید، حاصل یک سرمایه گذاری به ارزش PV می باشد که در حال حاضر و با نرخ سود سالانه i در یک شرایط بدون ریسک انجام می گردد. در یک سرمایه گذاری جریانات نقدی حاصل که نتیجه جمع جبری هزینه ها و درآمدهای هر سال می باشد و در واقع همان FV های مختلف است، با واحد پولی بیان می گردد. اما بایستی توجه نمود که علاوه بر واحد پول، عامل مهم دیگری که بر ارزش این جریانات تأثیر گذار است فاکتور زمان می باشد. در واقع واحد این جریانات نقدی پول در زمان می باشد و عامل زمان نقطه متمایز این ارقام است که باعث می گردد نتوان ارقام سال های مختلف را بایکدیگر جمع و مقایسه نمود.

هر رقم پیش بینی شده برای جریانات نقدی در سال های آتی برابر یک سرمایه گذاری با نرخ سود سالانه i در زمان حال می باشد. براین اساس در تجزیه و تحلیل های مالی برای برطرف نمودن بعد زمان از ارزش زمانی پول استفاده می گردد و با استفاده از ضریب تنزیل ارقام سال های مختلف به ارزش فعلی تبدیل شده و بدین ترتیب فرایند مقایسه و تصمیم گیری به راحتی انجام می گیرد.

حال و هوای حسابداری

در مباحث سرمای‌گذاری ارزش یك دارایی یا ارزش سهم با ارزش درآمدهایی كه آن دارایی ایجاد می‌كند، سنجیده می‌شود. درآمدها اغلب با واحدهای پولی سنجیده‌می‌شود. واحدهای پولی متداول هم از دیدگاههای گوناگون تفاوتهایی را نشان می‌دهند:

1- واحدهای پولی از نظر زمانی با یكدیگر فرق دارند. آندسته از واحدهای پولی كه زودتر بدست می‌آیند با ارزش تراز آندسته واحدهای پولی هستند كه دیرتر تحصیل می‌شوند. هرچقدر مقادیر پولی زودتر حاصل شوند امكان بهره‌برداری دوباره از آنها افزایش می‌یابد:( Timing )

2- واحدهی پولی از نظر ریسك با یكدیگر تفاوت دارند ( Risk ). آندسته از واحدهای پولی كه احتمال بدست آمدن آنها بیشتر است آندسته به آندسته از واحدهای پولی كه احتمال بدست‌آمدن آنها كمتر است، با ارزش‌تر بشمار میایند. درآمد یا سودی كه احتمال تحصیل آن كمتر است از نظر آنالیز‌كننده ارزش كمتری دارد.

3- واحدهای پولی از جهت وجود تورم در اقتصاد دارای قدرت خرید ( Purchasing Power ) یكسان نیستند. آن بخش از واحدهای پولی كه قدرت خرید بیشتر دارند نسبت به دستة دیگری كه قدرت خرید كمتر دارند از دیدگاه سرمایه‌گذاران با ارزش‌تر هستند.

4- واحدهای پولی گاهی از دارایی‌های قابل فروش و یا قابل تبدیل به پول حاصل می‌شوند. بعضی از دارئیها سریعاً به فروش میرسند و بعضی دیگر طی زمان طولانی قابل فروش خواهند بود زیرا قابلیت تبدیل همه دارائیهای یك فرد یا یك شركت بع پول نقد یكسان نیست. به این جهت واحدهای پولی از نظر اینكه از دارائیها سریعاً به پول تبدیل شونده بدست آمده‌اند یا خیر، با یكدیگر تفاوت پیدا می‌كنند. بخشی از واحدهای پولی كه از طریق فروش دارائیهای سریعاً به پول تبدیل شونده بدست می‌آیند در مقایسه با آن دسته از واحدهای پولی كه از طریق فروش دارائیهای به كندی به پول تبدیل شونده بدست می‌آیند، باارزش‌تر بشمار می‌آیند. زیرا سریع بدست آمدن ارزش از دیدگاه سرمایه‌گذاری اولویت دارد.

دليل وجود ارزش زماني براي پول :

وجود بهره در اقتصاد، موجب مي شود که پول ارزش زماني داشته باشد؛ يعني يک واحد پولي که امروز

دريافت مي شود بيش از يک واحد پولي که در آينده دريافت خواهد شد ارزش داشته باشد.

ارزش آتي يك قسط

اگر نرخ بهره سالانه 10 درصد باشد، 1000 واحد پولي امروز يک سال بعد 1100 واحد، 2 سال بعد 1210 واحد و 5 سال بعد 1610 واحد مي ارزد.

1100 = 1 ( 10% + 1 ) 1000

1210 = 2 (10% + 1 ) 1000

1331 = 3 (10% + 1 ) 1000

1464 = 4 (10% + 1 ) 1000

1610 = 5 (10% + 1 ) 1000

بنا براين رابطه کلي زير همواره وجود دارد:

در رابطه فوق؛

F ارزش آينده (ارزش آتي) ،

P ارزش فعلي (ارزش حال) ،

i نرخ بهره

n تعداد دوره زماني مي باشد.

مثال1: اگر امروز 150000 ريال با نرخ بهره 12 درصد سرمايه گذاري شود، پس از 4 سال جمع اصل و سود سرمايه گذاري چقدر مي شود؟

150000 ( 1 + 12 % ) 2 = 236025

اگر مسئله فوق را بخواهيد با استفاده از جدول حل كنيد، با مراجعه به جدول شماره 1 كتابتان در زير ستون 12% ، عدد مربوط به دوره 4 را بخوانيد. اگر به جدول مزبور نگاه كنيد عدد ۱/ 5735 را مي بينيد. اين عدد حاصل 4( 12% + 1 ) مي باشد. با ضرب اين عدد در 150000 ، همان جواب قبلي، يعني 236025 بدست مي آيد.

در آخر فصل 2 کتاب، 4 تا جدول براي تعيين ارزش زماني پول آورده شده است که مي توانيد با استفاده از آنها ارزش زماني يک واحد پولي را براي نرخهاي مشخص در دوره هاي تعيين شده به دست آوريد. براي مثال چنانچه بخواهيد ارزش آتي يک قسط با نرخ بهره 12% براي دوره 4 ساله را به دست بياوريد، بايد زير نرخ 12% ، مقابل رديف 4 را بخوانيد. در جدول زير، جواب مورد نظر، يعني عدد 5735/1 نشان داده شده است.

· ارزش فعلي يک قسط :

اگر رابطه قبلي را بر اساس P بنويسيم، رابطه زير به دست مي آيد که مي توان با استفاده از آن ارزش فعلي يک قسط را محاسبه نمود.

مثال 2: اگر 3 سال ديگر به شما 150000 ريال بدهند، با نرخ بهره 12 درصد ارزش فعلي اين پول

چقدر است؟

P = 150000 / (1 + 12 % ) 3 = 106770

اگر مسئله فوق را بخواهيد با استفاده از جدول حل كنيد، با مراجعه به جدول شماره 2 كتابتان در زير ستون 12% ، عدد مربوط به دوره 3 را بخوانيد. اگر به جدول مزبور نگاه كنيد عدد۰ / 7118 را مي بينيد. اين عدد حاصل 4( 12% + 1 )÷ 1 مي باشد. با ضرب اين عدد در 150000 ، همان جواب قبلي، يعني 106770 بدست مي آيد.

مثال3: اگر 3 سال ديگر به 150000 ريال پول نياز داشته باشيد، با نرخ بهره 12 درصد امروز چقدر بايد سرمايه گذاري كنيد تا پس از 3 سال به پول مورد نظر خود برسيد؟

P = 150000 / (1 + 12 % ) 3 = 106770

مثال4: با نرخ بهره 10 درصد چند سال طول مي كشد تا 100.000 ريال تبديل به 133.100 ريال شود؟
براي حل اين مسئله بايد در رابطه زير، اعداد مختلف را بجاي آن قرار دهيد تا به جواب مورد نظر برسيد
: n

F = p ( 1 + I ) n n = 3

در صورتيكه از طريق آزمايش و خطا رسيدن به جواب مورد نظر مشكل يا طولاني باشد بايد از روش واسطه يابي خطي استفاده كرد. اين روش در قسمتهاي بعدي مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اگر مسئله فوق را بخواهيد با استفاده از جدول حل كنيد، با تقسيم كردن عدد 133.100 بر عدد 100.000 ريال، عدد 331/1 بدست مي آيد. با مراجعه به جدول شماره 1 كتابتان، در زير ستون 10% ، ببينيد مقابل كداميك از دوره ها عدد 331/1 (يا نزديكترين عدد به 331/1) نوشته شده است. اگر در اين جدول دقت كنيد خواهد ديد اين عدد مربوط به دوره 3 مي باشد.

مثال5: با چه نرخ بـهره اي پـس از 3 سال 100.000 ريال تبـديل به 133.100 ريال مي شود؟

براي حل اين مسئله بايد در رابطه زير، اعداد مختلف را بجاي آن قرار دهيد تا به جواب مورد نظر برسيد . : I

133100 = 100000 (1 + i) 3 I = 10 %

در اين مثال نيز چنانچه از طريق آزمايش و خطا رسيدن به جواب مورد نظر مشكل يا طولاني باشد بايد از روش واسطه يابي خطي استفاده كرد.

اگر مسئله فوق را بخواهيد با استفاده از جدول حل كنيد، با تقسيم كردن عدد 133.100 بر عدد 100.000 ريال، عدد 331/1 بدست مي آيد. با مراجعه به جدول شماره 1 كتابتان، در مقابل دوره 3 ببينيد در زير كداميك از ستونها عدد 331/1 (يا نزديكترين عدد به 331/1) نوشته شده است. اگر در اين جدول دقت كنيد خواهد ديد اين عدد مربوط به نرخ 10% مي باشد.

سند افتتاحيه
به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِِِ زمين و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحيه و اختتاميه همه حسابها و کتابهاست. ترازش هميشه موزون است و موجوديهايش هميشه در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اينکه کسی از قدرت لايزال او نميتواند بگريزد و استهلاک انباشته محاسبه نميکند گويا که در حوزه حسابداری او چيزی بی ارزش نميشود. به کسی ماليات نميدهد و از کسی به ناحق چيزی نميگيرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هيچ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقيب. هيچ تلفيق و ادغام و ترکيبی در حوزه شخصيتش تعريف شدنی نيست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغيير ناپذيرند. حسابداريش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعريف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصيتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر ميگيرد. تداومش يک فرضيه نيست يک فرض و حقيقتی محض است. مديريتش حسابداری است و حسابداري اش مديريت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم ميرسد و چيزی در آن از قلم نمي افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهميت مي چرخد و سرمايه بندگان اميدواری به اوست. و همان است که رهايی بخش آنان از حساب و کتابش خواهد بود، آنجا که مستجاب مي گرداند دعای برترين انسانها را در حق همه عالم که
الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک

میدانم که این وبلاگ (یا حرکت یا هر آنچه که میتوان بر آن نام نهاد ) گامی بسیار کوچک است ولی مهم همین حرکت است .
پس منتظر تمام عزیزان هستیم تا با یاری هم این گامهای هر چند اندک را برداریم.
نویسنده وبلاگ از دوستانی که به این وبلاگ سر می زنند تقاضا دارد در هر بازدید نظرات خود را جهت دلگرمی نویسنده و بهتر شدن وبلاگ اعلام دارند . با تشکر شانظری
[email protected]

ارزش زمانی پول چیست؟

پول

از گذشته تاکنون پول اهمیت بسیار بالایی در زندگی همه افراد داشته است. همه ما با انجام کسب و کار به دنبال جمع آوری بیشتر پول هستیم و پول به دست آورده را برای خرید دارایی های مورد نیازمان مصرف می کنیم.از نظر اقتصادی پول دارای ارزش است که در طول زمان این ارزش تغییر می کند. به عبارت دیگر، ارزش حال پول با ارزش آینده آن متفاوت است. ارزش آینده پول نیز در هر زمانی متفاوت است.

ارزش زمانی پول و یا ارزش فعلی تنزیل شده، که آن را با TVM نشان می دهند، بیانگر ارزشمند بودن پول در زمان حال نسبت به زمان آینده است و دلیل ارزش بیش ترِ همان مقدار پول در زمان حال نسبت به زمان آینده، پتانسیل درآمدی است که پول با خود به همراه دارد. با توصیفات گفته شده، توجه به مفهوم ارزش فعلی تنزیل شده، قدرت و توان خرید و سرمایه گذاری شما در زمان حال را افزایش می دهد.ارزش زمانی پول

نرخ تورم سبب می شود توان خرید و سرمایه گذاری در هر سال نسبت به سال پیش کاهش یابد و دقیقأ به همین دلیل است که مفهوم ارزش زمانی پول جایگاه ویژه ای در حوزه مالی و سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است.قیمت یک دارایی، مبلغی است که برای خرید دارایی، اکنون باید پرداخت کنید تا مالک آن شوید. در مقابل، ارزش دارایی مقدار مطلوبیتی است که در صورت کسب دارایی نصیبتان می شود.

از گذشته تاکنون پول اهمیت بسیار بالایی در زندگی همه افراد داشته است. همه ما با انجام کسب و کار به دنبال جمع آوری بیشتر پول هستیم و پول به دست آورده را برای خرید دارایی های مورد نیازمان مصرف می کنیم.از نظر اقتصادی پول دارای ارزش است که در طول زمان این ارزش تغییر می کند. به عبارت دیگر، ارزش حال پول با ارزش آینده آن متفاوت است. ارزش آینده پول نیز در هر زمانی متفاوت است.

ارزش زمانی پول و یا ارزش فعلی تنزیل شده، که آن را با TVM نشان می دهند، بیانگر ارزشمند بودن پول در زمان حال نسبت به زمان آینده است و ارزش زمانی پول دلیل ارزش بیش ترِ همان مقدار پول در زمان حال نسبت به زمان آینده، پتانسیل درآمدی است که پول با خود به همراه دارد.

با توصیفات گفته شده، توجه به مفهوم ارزش فعلی تنزیل شده، قدرت و توان خرید و سرمایه گذاری شما در زمان حال را افزایش می دهد. نرخ تورم سبب می شود توان خرید و سرمایه گذاری در هر سال نسبت به سال پیش کاهش یابد و دقیقأ به همین دلیل است که مفهوم ارزش زمانی پول جایگاه ویژه ای در حوزه مالی و سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است.

برای درک بهتر ارزش فعلی تنزیل شده، می توان نگاهی به مفهوم ضرب المثل "سرکه نقد به از حلوای نسیه" انداخت که دقیقأ درک ساده ای از این مفهوم را به ما نشان می دهد.قیمت یک دارایی، مبلغی است که برای خرید دارایی، اکنون باید پرداخت کنید تا مالک آن شوید. در مقابل، ارزش دارایی مقدار مطلوبیتی است که در صورت کسب دارایی نصیبتان می شود.

این مطلوبیت هم مادی است و هم غیرمادی. ارزش هر دارایی مجموعه همه دریافتی های ما از جمله نقدی و غیرنقدی است که از ارزش زمانی پول مالکیت دارایی کسب می کنیم. بنابراین ارزش دارایی ناشی از مطلوبیت و انتظارات افراد است و با توجه به تفاوت انتظارات، ارزش نیز می تواند متفاوت باشد.به طور کلی پول نیز دارای ارزش است و ارزش حال پول از ارزش آینده آن بیشتر است. به عبارت دیگر هر چه زودتر پول دریافت شود، ارزش بیشتری دارد.

بیشتر بودن ارزش حال پول ناشی از این است که شما می توانید اکنون با پول خود سرمایه گذاری و یا دارایی های مورد نیاز خود را خریداری کنید. همچنین با وجود تورم، قدرت خرید در آینده کم تر خواهد شد و ارزش پول کم می شود.

همان طور که می دانید بهره، هزینه استفاده از پول است. وام گیرنده، بهره را برای هزینه اجاره پول به وام دهنده می پردازد. با گذر زمان بر روی پول بهره دریافت می شود که در ارزش زمانی آن تأثیرگذار است.ارزش زمانی پول یا The Time value of Money که به اختصار به آن TVM نیز گفته می شود، ارزش فعلی تنزیل شده پول است. ارزش فعلی تنزیل شده نشان می دهد که ارزش حال پول بیش از ارزش آینده آن است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.