تعدیل نرخ‌های رسمی دلار


تعدیل نرخ‌های رسمی دلار

بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران در خصوص نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل
مصوب 1392,06,23

به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه (طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و سرمايه گذاري شركت هاي دولتي كه تمام يا بخشي از تامين مالي آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال 1391 يا 1392 با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري انجام شده است) و نظام فني و اجرايي كشور (طرح ها و پروژه هاي مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه)، با توجه به تغييرات و شرايط جديد ثبت سفارش واردات كالا، طبقه بندي و اولويت بندي كالاهاي وارداتي و قيمت ارز، اين دستورالعمل كه به تصويب شوراي عالي فني رسيده و شامل دو روش مي باشد، ‌به منظور جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز، در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل نرخ پيمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت (بجز رديف 8 و بند 2 روش "ب") كه آخرين روز مهلت ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار (يا سازنده تجهيزات و يا مصالح) قبل از 1/ 5/ 1391 بوده و پيمان براساس آن منعقد شده باشد به شرح زير اعلام مي گردد تا دستگاه هاي اجرايي ضوابط اين بخشنامه را به كاركردهاي پس از 1/ 1/ 1391 تا 29/ 12/ 1392 اعمال و اين مبلغ را به صورت قطعي براي جبران آثار تغيير قيمت ارز پرداخت كنند.

1 - مبلغ جبراني با انتخاب پيمانكار (يا سازنده تجهيزات و يا مصالح) براساس يكي از دو روش "الف" يا "ب" محاسبه و پرداخت مي شود. هر كدام از روش ها كه توسط پيمانكار انتخاب و براساس آن صورت حساب ارائه و پرداخت گردد تا انتهاي كار مبناي عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت رقم حاصل از روش ديگر مجاز نيست.

2 - در قراردادهاي فاقد تعديل، استفاده از بخشنامه شماره 34643/ 100 مورخ 1/ 5/ 1391 با موضوع نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل تعدیل نرخ‌های رسمی دلار هاي انرژي در پيمان هاي فاقد تعديل (به علت پوشش ريسك ناشي از تغيير بهاي عوامل ناشي از هدفمندي، تغيير قيمت ارز و . ) به منزله استفاده از روش "ب" اين بخشنامه مي باشد. لذا ديگر استفاده از روش "الف" مجاز نيست.

3 - در كارهايي كه براساس مواد 27 و 28 قانون برگزاري مناقصات واگذار شده است، ‌زمان تصويب در هيأت سه نفره ترك تشريفات بايد قبل از تاريخ 1/ 5/ 1391 باشد و مبلغ جبراني حاصل از هر يك از روش هاي «الف» يا «ب» با اعمال ضريب 85/ 0 ملاك عمل قرار مي گيرد.

روش الف) تعيين تفاوت قيمت ارز

1 - اين بخش از دستورالعمل براي محاسبه و پرداخت تفاوت قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل و هرگونه تفاوت بها است كه با مجوز كارفرما خريد مواد، قطعات، تجهيزات و خدمات موضوع قرارداد به صورت ريالي با سهم ارزبري مستقيم، توسط پيمانكار يا سازنده ايراني به نفع فروشنده خارجي به روش معتبر مورد تاييد كارفرما اقدام شده و خريد اقلام مذكور طبق قرارداد به عهده و هزينه پيمانكار (يا سازنده) است.

2 - در اين گونه قراردادها تفاوت قيمت ارز با فرض M بزرگتر صفر از رابطه زير تعيين مي شود:
P[(r×01/ 0+1/ 1)- C0/Ci]06/ 1 = M
M= مبلغ مابه التفاوت ناشي از تغييرات قيمت ارز (ريال)
C0 = قيمت ارز مرجع، در اسفند 1390 (دلار برابر 12260 ريال و ساير ارزها با نسبت تبديل به نرخ رسمي اعلامي بانك مركزي در ابتداي اسفند ماه 1390)
تبصره: چنانچه در پيمانهايي كه براساس تجزيه بها و يا ديگر اسناد ارايه شده از سوي پيمانكار، در مرحله واگذاري كار و انعقاد قرارداد، آثار افزايش قيمت ارز در ضريب پيشنهادي پيمانكار لحاظ شده باشد، قيمت هاي بالاتر براي ارز پيش بيني شده در پيشنهاد قيمت،‌ جايگزين C0 مي شود.
Ci = قيمت ثانويه ارز كه با توجه به جدول شماره 1 تعيين مي شود.
جدول شماره 1


زمان

1/ 1/ 1391 لغايت 31/ 3/ 1391

1/ 5/ 1391 لغايت 31/ 5/ 1391

1/ 6/ 1391 لغايت 2/ 7/ 1391

3/ 7/ 1391 و به بعد

معيار تعيين Ci

براساس اسناد تسويه يا بانك عامل

16350 ريال (براي هر دلار)

17750 ريال (براي هر دلار)

نرخ اعلامي مركز مبادلات ارزي

r= تعداد ماه سپري شده پس از اسفند 1390 كه قيمت ثانويه ارز در آن ماه تعيين شده است. (مثال: در صورتي كه دوره تعيين قيمت در مرداد ماه 1391 قرار گيرد آن گاه: 5=r و در خرداد ماه 1392 آنگاه: 15=r) ضمنا مقدار r در مدت اوليه پيمان و در زمان تاخيرات غير مجاز افزايش مي يابد و براي كاركردهاي انجام شده در دوره تاخيرات مجاز افزايش نمي يابد.
p= آن قسمت از مبلغ ريالي ثبت سفارش شده يا ارز معامله شده به روش مورد تاييد كتبي كارفرما (حسب مورد) براي خريد مصالح و تجهيزات مشمول مابه التفاوت قيمت ارز يا مبلغ معادل ريالي براي خدمات ارزي منظور شده در قرارداد در سال هاي 1391 و 1392 (در صورتيكه P براساس ميزان ارز واريزي تعيين شود. براي تبديل آن به ريال بايد از نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، نرخ اعلامي بانك مركزي در تاريخ ارجاع كار استفاده شود) و در هر حال بايد (P0 K > PE).
k= درصد ارزبري قرارداد (اگر در قرارداد درج نشده باشد با توجه به مشخصات فني پروژه به صورت مستدل از سوي پيمانكار پيشنهاد و توسط مشاور براساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، نرخ اعلامي بانك مركزي در تاريخ ارجاع كار به دقت تعيين و پس از تصويب كارفرما به عنوان پيوست لاينفك قرارداد لحاظ و ملاك عمل قرار مي گيرد)
P0 = مبلغ اوليه قرارداد (ريال)
2-3- مبلغ مابه التفاوت قيمت ارز طبق روال تعيين شده براي پرداخت هارد پيمان پس از تسليم اسناد توسط پيمانكار و پس از اعمال كسور قانوني و قراردادي (به جز كسور مربوط به پيش پرداخت) توسط كارفرما پرداخت مي شود.

3 - تاريخ گشايش اعتبار اسنادي، و يا زمان تسويه با بانك عامل و يا تاريخ معامله ارز به روش مورد تاييد كتبي كارفرما (حسب مورد) بايد با زمان هاي پيش بيني شده در آخرين برنامه زماني مصوب مطابقت داشته باشد، چنانچه به دلايل ناشي از قصور پيمانكار،‌ اقدام لازم با تأخير نسبت به برنامه زماني انجام شود، قيمت مربوط به تاريخ مندرج در آخرين برنامه زماني مصوب و يا قيمت زمان واقعي تسويه با بانك و يا معامله در مركز مبادلات ارزي (حسب مورد) هر كدام كمتر بود، ملاك محاسبه و عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه تأخير ناشي از قصور پيمانكار نباشد، قيمت تاريخ واقعي تسويه با بانك يا معامله در مركز مبادلات ارزي (حسب مورد) قيمت ثانويه ارز خواهد بود.
3-1- از اين پس، پيمانكار موظف است برنامه زمان بندي ارزبري را در برنامه زماني تفصيلي پروژه و محل تهيه و حمل اقلام ارزبر پروژه را در اسناد براساس ضوابط پيمان مشخص و ارايه كند.

4 - با توجه به محدوديت هاي دريافت ارز با نرخ مركز مبادلات، در صورت اقدام لازم و عدم قصور پيمانكار، تاخير مركز مبادلات در تامين ارز تعدیل نرخ‌های رسمی دلار به (تشخيص كارفرما) به عنوان تاخير مجاز پيمانكار تلقي مي شود.

روش ب) تعيين تعديل نرخ پيمان ها بر اثر تغيير قيمت ارز
مبلغ جبراني در پيمان هاي فاقد تعديل، براساس نوع پيمان به يكي از سه روش زير تعيين مي شود:

1 - پيمان هاي فاقد تعديل كه پرداخت صورت وضعيت كاركرد براساس فهارس[فهرست] بهاي پايه يا فهرست بهاي خاص مصوب شوراي عالي فني صورت مي گيرد:
در اين پيمان ها، پيمانكار براي كارهاي انجام شده در فروردين 91 و پس از آن، همراه با تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده موضوع پيمان، صورتحساب جداگانه اي كه مربوط به ضوابط اين روش است تهيه و ارايه مي نمايد. مبلغ اين صورتحساب از رابطه زير تعيين مي شود:
(a1 * مبلغ ناخالص كاركرد در هر فصل فهرست بهاي واحد پايه) E = مبلغ جبراني در هر كاركرد
t – شاخص فصلي (گروهي) دوره سه ماهه چهارم سال 1390 /شاخص فصلي (گروهي) دوره تعدیل نرخ‌های رسمی دلار انجام كار = a1
a1 : ضريب جبراني براي هر فصل فهرست بهاي واحد پايه
t: تورم فرضي كه براساس جدول شماره 2 تعيين مي شود.
شاخص فصلي (گروهي) پيوست 3 تعديل دوره انجام كار، بايد پس از 29/ 12/ 1390 و تا پايان سال 1392 واقع شده باشد.
جدول شماره 2


سه ماهه انجام كاركرد

سه ماه اول سال 1391

سه ماهه دوم سال 1391

سه ماهه سوم سال 1391

سه ماهه چهارم سال 1391

سه ماه اول سال 1392

سه ماهه دوم سال 1392

سه ماهه سوم سال 1392

سه ماهه چهارم سال 1392

ضريب t

04/ 1

08/ 1

12/ 1

16/ 1

20/ 1

25/ 1

30/ 1

35/ 1

2 - پيمان هاي منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 و بخشنامه شماره 6405/ 100 مورخ 4/ 2/ 1389 (حتي با وجود پيش بيني پرداخت مابه التفاوت):
(B1 * مبلغ ناخالص كاركرد براساس ساختار شكست كار و تغيير مقادير) E = مبلغ جبراني در هر كاركرد
t – شاخص رشته اي دوره سه ماهه چهارم سال 1390 /شاخص رشته اي دوره انجام كار = B1

هشدار رئیس هیات موسس کانون صرافان: دلار به ۴۰ هزار تومان می‌رسد

هشدار رئیس هیات موسس کانون صرافان: دلار به ۴۰ هزار تومان می‌رسد

علی اصغر سمیعی: با توجه به اینکه ۸۰ درصد ارز توسط بانک مرکزی عرضه می‌شود پس قیمت‌ها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود. اگر قیمت ها واحد و واقعی باشند می‌توان انتظار داشت که نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان برسد

بازار ایران به شدت تحت تأثیر قیمت «بنزین» و «دلار» است. در سال های اخیر نیز هرگاه نرخ دلار و بنزین دستخوش تغییر شده، به سرعت قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و هیچ سیاست دستوری و یا حاکمیتی نیز نتوانسته جلوی این موج تورمی را بگیرد.

نرخ دلار طی ماه های گذشته با عقب نشینی به کانال ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد رسیده بود ولی طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت ارز به ویژه دلار در بازار بودیم، روند صعودی نرخ‌ها سبب نگرانی معامله‌گران نیز شده است و این سوال را در ذهن مردم ایجاد میکند که احتمال تداوم روند صعودی قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟

قیمت ارز دست دولت است

علی اصغر سمیعی رییس هیات موسس کانون صرافان در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران در این خصوص گفت: مسئولین اقتصادی کشور درب اصطبل نرخ تورم را باز گذاشته‌اند، و این باعث فرار قیمت ها از مسکن گرفته تا مواد غذایی و سایر مایحتاج مردم شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش دولت در سرکوب دولت در سرکوب قیمت ارز و حامل‌های انرژی تشریح کرد: اواخر شهریور سال گذشته نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ یورو حدود ۳۳۰۰۰ تومان بود، در حالی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه این دو ارز معتبر مسلماً بیش از ۳۶ درصد بود، بنابراین قیمت ارز می بایست به طور متوسط روزانه یک در هزار افزایش نشان می‌داد، که مثلاً قیمت دلار در این زمان می بایست به چیزی حدود ۳۹ هزار تومان می‌رسید، ولی چون عرضه بیش از ۸۰ درصد از ارز مصرفی کشور توسط دولت انجام می‌شود و مصرف آن هم توسط دولت قابل کنترل است، قیمت ارز تا حدود زیادی توسط دولت تعیین می شود که با توجه به اینکه دولت ها معمولاً قصد تحبیب قلوب مردم را دارند، تا آنجا که بتواند، به سرکوب نرخ ارز ادامه می دهند.

رییس اسبق کانون صرافان در بخش دیگری از گفتگو با دیده‌بان ایران تاکید کرد: قیمت دلار نسبت به سال گذشته با افزایش بسیار اندک روبرو بوده و به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر اقلام و اجناس نیست، یعنی کالاهای دیگر که سر نخ آن در اختیار دولت نیست، بطور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، ولی قیمت اقلامی که مثل ارز و حامل‌های انرژی که قیمت گذاری آن مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، به شدت سرکوب شده و قیمت آن بسیار کمتر از نرخ تورم رشد داشته است.

نرخ ارز ثابت نمی‌ماند/ تغییر و تعدیل نرخ به مرور زمان

رییس کل بانک مرکزی گفت: نرخ فعلی ارز در این حد باقی نمی‌ماند و به مرور زمان دستخوش تعدیل و تغییر خواهد شد.

پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار با مدیران کل و مدیران بخش‌های ارزی، اقتصادی و نظارت، بانک مرکزی ضمن تشکر از فعالیت‌های ایشان و کارشناسان بانک مرکزی در هفته ها و روزهای اخیر همراستا با تصویب نامه هیات وزیران در خصوص سیاست های جدید ارزی، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای عمل به ماموریت خطیر خود، نیاز به حضور و مجاهدت همگان دارد. از این رو در روزهای اخیر و همزمان با اعلام این سیاست ها، در بانک مرکزی شاهد مشارکت چشمگیر، همبستگی و همدلی همکاران بخش های مختلف و به ویژه بخش ارزی به صورت شبانه روزی بودم، که جا دارد قدردان فعالیت های آنها باشیم؛ چرا که کارشناسان و مدیران بانک مرکزی سرمایه ای ارزشمند برای کشور هستند.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقتصاددانان راهکارهای متفاوتی را برای کاهش نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می کنند عنوان کرد: در این زمینه کارشناسان مختلف دیدگاه های متفاوتی برای مواجه با چنین شرایطی ارایه می کنند، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، اتخاذ تصمیم مناسبی بود که به اقتصاد استحکام بخشد و آن را در برابر نوسانات بیرونی مصون کند.

سیف با بیان اینکه این بانک در تلاش است که تصمیم های خطیر اقتصادی کمترین هزینه و تبعات را برای جامعه داشته باشد، اظهار داشت: خوشبختانه تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت و سیاست های جدید ارزی آن گام بلندی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است؛ در کنار آن ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر منابع ارزی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و این منابع با مصارف متناسب است؛ از این رو کمتر تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم سیاست های جدید ارزی و نیز به کارگیری ظرفیت های موجود در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) تمام فعالیت های نیازمند تامین ارز، بتوانند به واسطه این سامانه، نیازهای ارزی خود را تامین و صادرکنندگان نیز به راحتی ارز خود را از این طریق به بازار عرضه کنند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، نرخ فعلی ارز در این حد باقی نمی ماند و به مرور زمان دستخوش تعدیل و تغییر خواهد شد. سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در معرض توطئه ها و دشمنی های بسیاری در سطح بین الملل قرار داشته است، عنوان کرد: در هر توطئه ای که علیه ایران در سطح بین الملل رخ می دهد، همواره نیم نگاهی به اقتصاد ایران برای ایجاد تزلزل در آن وجود دارد. از این رو باید تلاش کرد به اقتصاد کشور استحکام و ثبات بخشید و در این راه با به کارگیری ابزارهای لازم از وارد آمدن لطمه به اقتصاد ایران جلوگیری کنیم و با افزایش مقاومت پذیری آن، دشمنان را در رسیدن به اهداف توطئه آمیزشان ناکام بگذاریم.

گفتنی است، در این جلسه مدیران بخش های مختلف بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های جدید ارزی دولت، نظرها و دیدگاه های کارشناسی خود را ارائه کردند.

کامران سلطانی زاده: اقدام بانك مركزى به تعدیل نرخ ارز کمک قابل توجهی خواهد كرد

صرافان معتقدند ابلاغیه جدید بانک مرکزی و صدور مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ منجر به عرضه گستره ارزهای صادراتی در بازار خواهد شد که به تعدیل نرخ ارز کمک خواهد کرد.

به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از ایرنا، بانک مرکزی دیروز در دستورالعملی به صرافی‌های مجاز اعلام کرد که می‌توانند ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.

با این اقدام بانک مرکزی دو برنامه مهم در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز اجرایی خواهد شد:

اول آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی خواهد شد.

از سوی دیگر بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴(سایر) با حراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرده است.

در این باره کامران سلطانی زاده عضو شورای‌عالی کانون صرافان در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به ابلاغیه‌ای که بانک مرکزی در سامانه سنا به صرافی‌های ابلاغ کرده است، اظهار داشت: این یک مجوزی برای خرید ارز به قیمت تعدیل نرخ‌های رسمی دلار توافقی از صادرکنندگان است. یعنی به این صورت که صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص می‌کنند و به صرافی می‌فروشند.

وی با بیان اینکه در ادامه بر اساس سرفصل‌های مشخص شده در سامانه سنا، نیازهای ارزی مردم پاسخ داده خواهد شد، افزود: احتمالا بانک مرکزی سقف و سرفصل‌های مدنظر را اعلام خواهد کرد.

سلطانی‌زاده افزود: زمانی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند، حجم قابل توجهی از ارز صادرکنندگان که معمولا نگه می‌دارند تا قیمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تامین گردش نقدینگی خود، به سیستم صرافی‌ها عرضه خواهد شد. یعنی اینکه بانک مرکزی در این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند، می‌تواند از منابع واقعی در بازار ارز و به صورت اصلاح چرخه قیمتی بهره‌مند شود و هر زمان که نیاز و ضرورت داشت می‌تواند از منابع ارزی تعدیل نرخ‌های رسمی دلار خودش استفاده کند.

وی تاکید کرد: فعلا با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی ندارد که از منابع ارزی خودش استفاده کند و این اقدام بسیار مثبتی برای بازار ارز خواهد بود.

به گفته سلطانی‌زاده قیمت واقعی و توافقی هم باعث ایجاد رقابت و جذابیت برای فروش ارز حاصل از صادرات در یک مدت زمان کم و با حجم زیاد می‌شود که به تعدیل نرخ کمک قابل توجهی خواهد داشت.

نرخ ارز در بازار امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۹/ واکنش قیمت دلار به پیش بینی همتی

قیمت دلار در حالی که طب دو روز ابتدایی هفته با افزایش همراه بود، امروز در سومین روز هفته با افت نسبی همراه شده است. در این میان پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز بر بازار سایه افکنده است.

قیمت دلار در حالی که طب دو روز ابتدایی هفته با افزایش همراه بود، امروز در سومین روز هفته با افت نسبی همراه شده است. در این میان پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز بر بازار سایه افکنده است.

به گزارش نبض بورس؛ بر این اساس در معاملات امروز (دوشنبه سیزدهم بهمن ماه 1399) بازار ارز، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور به نرخ 23420 تومان از مردم خریداری می شود و در مقابل با افت 50 تومانی نسبت به روز قبل، به قیمت 23870 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود.

همچنین هر اسکناس یورو در این صرافی ها، به نرخ 28500 تومان از مردم خریداری می شود و در مقابل به قیمت 28950 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود که نسبت به روز یکشنبه 100 تومان کاهش نرخ دارد.

نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟

جدیدترین گزارش دریافتی از بازار آزاد ارز نشان می دهد بهای دلار آمریکا به رقم 24200 تومان رسیده است که نسبت به روز قبل، حدود 200 تومان ارزان تر شده است.

پیش بینی همتی از نرخ دلار

شب گذشته همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما درباره شرایط بازار ارز، گفت: جو روانی که در بازار ارز حاکم است و فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از انتظارات سیاسی است و تحریم ها تاثیر دارد، ولی من فکر می کنم تصورات اشتباه است و انتظارات حتما تعدیل می شود و مثبت می شود و نرخ ارز ممکن است به زیر ۲۰ هزار تومان نیز برسد و من فکر می کنم حتما تعدیل خواهد شد.

نرخ عمده فروشی دلار و یورو در بازار

جدیدترین اطلاعات دریافتی از بازار متشکل ارزی نشان می دهد نرخ دلار آمریکا در این بازار به رقم 23326 تومان رسیده است. همچنین نرخ یورو در این بازار، 27619 تومان ارزشگذاری شده است.

بر اساس این گزارش، یادآور می شود که نرخ ارز در بازار متشکل ارزی با یک فاصله یک روزه، تاثیر خود را بر بازار خرده فروشی می گذارد. همچنین بازار متشکل ارز ایران یک بازار عمده فروشی نقدی (اسکناس) ارز مابین کارگزاران این بازار(شامل بانک‌ها، صرافی‌های بانکی و غیربانکی) است کارگزاران این بازار می‌توانند به استناد ماده ۷ دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بازار متشکل ارز ایران، ارز خریداری شده از این بازار را "حداکثر" یک درصد بالاتر از نرخ بازار متشکل ارز ایران، در صرافی های خود بصورت خرده فروشی عرضه نمایند.

نرخ رسمی انواع ارز در بانک مرکزی

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه سیزدهم بهمن ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۷ هزار و ۶۹۳ ریال و هر یورو نیز به قیمت ۵۰ هزار و ۹۴۵ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۷ هزار و ۹۷ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۲۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۰۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۵۰ ریال، روپیه هند ۵۷۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۶۷۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۹۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۱۲۰ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۸۸۱ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۲۴۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۷۹ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۷۶۹ دریال، روبل روسیه ۵۵۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۱۳۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۵۹۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۵۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۹۹ریال، کیات میانمار ۳۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۹۹۳ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۴۱۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۰۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۴۰ هزار و ۴۵۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۹۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۵۸۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۷ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۲۰ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۰۹ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۳۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۳۷۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۶۹۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۸ ریال ارزش‌گذاری شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.