بازار جبرانی چیست؟


بازار جبرانی به چه کار می‌آید؟ - ۲۰ مهر ۹۱

در گزارش زیر قصد داریم درباره بازار جبرانی که قبلا تا حدودی خوانندگان با آن آشنا شده بودند صحبت کنیم؛ بازار جبرانی در صورتی تشکیل می‌شود که پس از پایان معاملات روزانه، کارگزار نتواند موقعیت تعهدی باز مشتری را بازار جبرانی چیست؟ در مهلت مقرر ببندد. در نتیجه در بازار جبرانی، تمام یا بخشی از موقعیت‌های تعهدی باز مشتری، توسط ناظر بازار به قیمت‌های ممکن طبق دستورالعمل مربوطه بسته می‌شود. در صورت تشکیل بازار جبرانی ساعات و مراحل جلسه معاملات قراردادهای آتی به صورت زیر است:

در مرحله اول که دوره پیش گشایش (فقط در اولین روز شروع هر نماد معاملاتی) است، دادوستدها آغاز می‌شود.

در گزارش زیر قصد داریم درباره بازار جبرانی که قبلا تا حدودی خوانندگان با آن آشنا شده بودند صحبت کنیم؛ بازار جبرانی در صورتی تشکیل می‌شود که پس از پایان معاملات روزانه، کارگزار نتواند موقعیت تعهدی باز مشتری را در مهلت مقرر ببندد. در نتیجه در بازار جبرانی، تمام یا بخشی از بازار جبرانی چیست؟ موقعیت‌های تعهدی باز مشتری، توسط ناظر بازار به قیمت‌های ممکن طبق دستورالعمل مربوطه بسته می‌شود. در صورت تشکیل بازار جبرانی ساعات و مراحل جلسه معاملات قراردادهای آتی به صورت زیر است:

در مرحله اول که دوره پیش گشایش (فقط در اولین روز شروع هر نماد معاملاتی) است، دادوستدها آغاز می‌شود. حراج تک قیمتی (فقط در اولین روز شروع هر نماد معاملاتی) در مرحله دوم است. این در شرایطی است که حراج پیوسته، دوره پایانی معاملات، بسته شدن جلسه معاملاتی، بازار جبرانی و دوره تسویه روزانه از دیگر مراحلی است که در این بازار انجام شده است. بازار جبرانی متشکل از ۶ دوره ۱۰ دقیقه ای حراج تک قیمتی است، بعد از این ۶ دوره، کمیته آتی با توجه به شرایط بازار، تصمیمات لازم مبنی بر افزایش تعداد دوره‌های حراج تک قیمتی را اتخاذ می‌کند.
در بازار جبرانی در ابتدای هر دوره حراج تک قیمتی، سامانه معاملاتی، سفارش مربوط به قراردادهای آتی مشتریان را بر اساس لیستی که اتاق پایاپای تهیه و اعلام می‌کند، مطابق دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی با قیمت حداقل یا حداکثر، دامنه نوسان قیمت آن دوره (باتوجه به موقعیت تعهدی باز مشتری) در سامانه معاملاتی قرار می‌دهد. در صورتی که در پایان هر دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان معامله نشود، دوره حراج تک قیمتی بعدی آغاز می‌شود. نکته اصلی این است که قیمت معاملات انجام شده در بازار جبرانی تاثیری در محاسبه قیمت تسویه روزانه ندارد.

بازار جبرانی به چه کار می‌آید؟

در گزارش زیر قصد داریم درباره بازار جبرانی که قبلا تا حدودی خوانندگان با آن آشنا شده بودند صحبت کنیم؛ بازار جبرانی در صورتی تشکیل می‌شود که پس از پایان معاملات روزانه، کارگزار نتواند موقعیت تعهدی باز مشتری را در مهلت مقرر ببندد. در نتیجه در بازار جبرانی، تمام یا بخشی از موقعیت‌های تعهدی باز مشتری، توسط ناظر بازار به قیمت‌های ممکن طبق دستورالعمل مربوطه بسته می‌شود. در صورت تشکیل بازار جبرانی ساعات و مراحل جلسه معاملات قراردادهای آتی به صورت زیر است:

در مرحله اول که دوره پیش گشایش (فقط در اولین بازار جبرانی چیست؟ روز شروع هر نماد معاملاتی) است، دادوستدها آغاز می‌شود. حراج تک قیمتی (فقط در اولین روز شروع هر نماد معاملاتی) در مرحله دوم است. این در شرایطی است که حراج پیوسته، دوره پایانی معاملات، بسته شدن جلسه معاملاتی، بازار جبرانی و دوره تسویه روزانه از دیگر مراحلی است که در این بازار انجام شده است. بازار جبرانی متشکل از ۶ دوره ۱۰ دقیقه ای حراج تک قیمتی است، بعد از این ۶ دوره، کمیته آتی با توجه به شرایط بازار، تصمیمات لازم مبنی بر افزایش تعداد دوره‌های حراج تک قیمتی را اتخاذ می‌کند.
در بازار جبرانی در ابتدای هر بازار جبرانی چیست؟ دوره حراج تک قیمتی، سامانه معاملاتی، سفارش مربوط به قراردادهای آتی مشتریان را بر اساس لیستی که اتاق پایاپای تهیه و اعلام می‌کند، مطابق دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی با قیمت حداقل یا حداکثر، دامنه نوسان قیمت آن دوره (باتوجه به موقعیت تعهدی باز مشتری) در سامانه معاملاتی قرار می‌دهد. در صورتی که در پایان هر دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان معامله نشود، دوره حراج تک قیمتی بعدی آغاز می‌شود. نکته اصلی این است که قیمت معاملات انجام شده در بازار جبرانی تاثیری در محاسبه قیمت تسویه روزانه ندارد.

معاملات جبرانی و خرید متقابل

معاملات جبرانی و خرید متقابل

● تفاوت بین معاملات جبرانی وخرید متقابل درچیست؟
▪ تجارت متقابل:
تجارت متقابل، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده( یا واردکننده )تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار( یا وارده ازکشورفروشنده )کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا صادرنماید.
▪ معاملات جبرانی:
معاملات جبرانی شکلی از تجارت متقابل است که درآن وارد کننده تمام یا بخشی از قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادرکننده پرداخت می کند.
درتجارت متقابل واژه ((جبران )) به دومعنی به کاررفته است :
دربرخی منابع به آن به عنوان یک شیوه معاملاتی عام ، اشاره شده است که درآن طرفین معامله کالاهائی را ردوبدل می نمایند. به این ترتیب اصطلاح جبران نیز همانند اصطلاح تجارت متقابل دربرگیرنده روشهای متفاوت تجارت متقابل است. درمفهوم خاص جبران که آن را ازشیوه های دیگر تجارت متقابل وبویژه خرید متقابل متمایز می گرداند برخی از ویژگیهای این بازار جبرانی چیست؟ نوع معامله به شرح زیر عنوان می شود:
ارزش کالای تحویلی متقابل باید حداقل برابر با ارزش کالای صادراتی باشد.( درمورد جبران نا کامل ، باقیمانده ارزش کالای صادراتی به وسیله ارز، پرداخت می شود.)
تاریخهای حمل دوکالا ( کالای صادره وکالای تحویلی متقابل ) بایکدیگر مرتبط باشند.
شرکتهای بیمه اعتبارات صادراتی، ازبیمه کردن قراردادهائی که به موجب آن پرداخت به صورت جنسی انجام می گیرد خودداری می کنند.
▪ خرید متقابل:
خرید متقابل ، شکلی از تجارت متقابل است که درآن صادرکننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابلا&#۰۳۹; کالاها یا خدماتی را ازهمان کشور خریداری می نماید.
تفاوت این نوع معاملات با معاملات جبرانی این است که درخرید متقابل ، برای تحویل کالای اولی وصدور کالای ثانوی ، قراردادهای جداگانه منعقد می شود وبرای تحویل هریک از کالاها ، پرداختهای نقدی به صورت مستقل ازیکدیگر صورت می گیرد . کالاهای مبادله شده نیز، غالبا&#۰۳۹; رابطه تکنیکی مستقیم با یکدیگر نداشته و محصول دوصنعت مختلف می باشند.
معاملات خرید متقابل ، درانواع :
۱) معاملات موازی ،
۲) معاملات بهم پیوسته
۳) مقاوله نامه
انجام می شود.

04 . بازار جبرانی چیست؟

بازار جبرانی در صورتی تشکیل میشود که پس از پایان معاملات روزانه، کارگزار نتواند موقعیت تعهدی باز مشتری را در مهلت مقرر ببندد. در نتیجه، در بازار جبرانی تمام یا بخشی از موقعیت های تعهدی باز مشتری، بازار جبرانی چیست؟ توسط ناظر بازار به قیمت های ممکن، طبق دستورا لعمل مربوطه، بسته میشود.

بازار جبرانی متشکل از 6 دوره ی 10 دقیقه ای حراج تک قیمتی است، بعد از این 6 دوره، کمیته آتی با توجه به شرایط بازار تصمیمات لازم مبنی بر افزایش تعداد دوره های حراج تک قیمتی بازار جبرانی چیست؟ را اتخاذ می نماید.

در بازار جبرانی، در ابتدای هر دوره ی حراج تک قیمتی، سامانه معاملاتی، سفارش مربوط به قراردادهایآتی مشتریان را براساس لیستی که اتاق پایاپای تهیه و اعلام میکند، مطابق دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی با قیمت حداقل یا حداکثر دامنه نوسان قیمت آن دوره ( باتوجه به موقعیت تعهدی باز مشتری ) در سامانه معاملاتی قرار می دهد. در صورتیکه در پایان هر بازار جبرانی چیست؟ دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان معامله نشود، دوره حراج تک قیمتی بعدی آغاز میشود.

ضوابط اجرایی بازار جبرانی بورس

بازار جبرانی در صورتی تشکیل می شود که پس از پایان معاملات روزانه، کارگزار نتواند موقعیت تعهدی باز مشتری را در مهلت مقرر ببندد. در نتیجه، در بازار جبرانی تمام یا بخشی از موقعیت های تعهدی باز مشتری، توسط ناظر بازار به قیمت های ممکن، طبق دستورا لعمل مربوطه، بسته می شود. درصورت تشکیل بازار جبرانی ساعات و مراحل جلسه معاملات قراردادهای آتی به صورت زیر می باشد:

  1. دوره پیش گشایش
  2. حراج تک قیمتی
  3. حراج پیوسته
  4. دوره پایانی معاملاتی
  5. بسته شدن جلسه معاملاتی
  6. بازار جبرانی
  7. دوره تسویه روزانه

در بازار جبرانی، در ابتدای هر دوره ی حراج تک قیمتی، سامانه معاملاتی، سفارش مربوط به قراردادهای آتی مشتریان را براساس لیستی که اتاق پایاپای تهیه و اعلام می کند، مطابق دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی با قیمت حداقل یا حداکثر دامنه نوسان قیمت آن دوره ( باتوجه به موقعیت تعهدی باز مشتری ) در سامانه معاملاتی قرار می دهد. در صورتیکه در پایان هر دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان معامله نشود، دوره بازار جبرانی چیست؟ حراج تک قیمتی بعدی آغاز می شود. ضوابط اجرایی بازار جبرانی شامل موارد زیر می باشد:

ماده 1- بازار جبرانی طبق بند 7 دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتـی در شـرکت بـورس کالای ایران و جهت تأمین وجه تضمین جبرانی موضوع ماده 34 این دستورالعمل در دوره زمانی یک ساعت پس از پایان جلسه معاملات روزانه گشایش می یابد.

ماده 2- بازار جبرانی جهت بستن موقعیت تعهدی باز خرید و موقعیت تعهدی باز فـروش مشـتریان بدهکار به صورت جداگانه گشایش می یابد.

ماده 3- بازار جبرانی متشکل از 6 دوره 10 دقیقه ای حراج تک قیمتی می باشد.
تبصره- کمیته آتی متناسب با شرایط بازار می تواند نسبت بـه افـزایش تعـداد دوره هـای حراج تک قیمتی اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 4- دامنه نوسان قیمت در دوره های اول تا ششم حراج تک قیمتی به ترتیب با افـزایش، 3-6-9-12-18-27 درصد به اضافه حد نوسان قیمت روز جاری نسبت به قیمـت بازار جبرانی چیست؟ تسـویه روز کاری قبل تعیین می گردد.
تبصره- در صورت افزایش تعداد دوره های حراج تک قیمتی دامنه نوسان قیمـت در دوره های بعدی توسط کمیته آتی تعیین خواهد شد.

ماده 5- دوره بازار جبرانی چیست؟ حراج تک قیمتی شامل یک دوره پیش گشایش و یک حراج تک قیمتی می باشد.

ماده 6- بازار جبرانی چیست؟ در ابتدای هر دوره حراج تک قیمتـی، سـامانه معـاملاتی سـفارش مربـوط بـه قراردادهـای مشتریان بدهکار را بر اساس لیست اعلامی اتاق پایاپـای و بـه صـورت تصـادفی، بـا قیمـت حداقل یا حداکثر دامنه نوسان قیمت آن دوره در سامانه معاملاتی قرار می دهد.

ماده 7- کارگزاران جهت معامله سفارشات موضوع ماده 6 می توانند طی دوره پیش گشایش رقابـت نمایند. در پایان هر دوره سامانه معاملاتی عملیات حراج تک قیمتی را انجام خواهد داد.

ماده 8- تنها در صورتی که در پایان هر دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان بدهکار معاملـه نگردد، دوره حراج تک قیمتی بعدی آغاز می گردداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.